i Avtalsjuridik, Bolagsrätt, Köp- och handelsrätt

En företagsöverlåtelse är normalt av komplicerad natur. Det är därför viktigt att ha en erfaren advokatfirma som företräder dina intressen. INTER:s affärsadvokater har stor erfarenhet av att företräda klienter vid företagsöverlåtelser.

Formerna för överlåtelse av företaget

Tillvägagångssättet att överlåta ett företag sker genom att ägaren av andelarna i en juridisk person överlåter andelarna till tredje man eller att den juridiska personen överlåter sin rörelse (inkråm) till tredje man.

Överlåtelse av aktier i ett aktiebolag är den vanligaste formen för överlåtelse av andelar. Överlåtelsen regleras genom ett aktieöverlåtelseavtal vari säljaren överlåter samtliga, eller viss del av, sina aktier.

Vid överlåtelse av rörelse, som normalt består av tillgångar, skulder, rättigheter och förpliktelser hänförliga till bedriven verksamhet, benämns avtalet som ett rörelseöverlåtelseavtal eller inkråmsöverlåtelseavtal.

Överlåtelsen kan också ske i blandad form som en tvåstegsraket. I steg ett överlåter det rörelsebedrivande bolaget (”Moderbolaget”) sin rörelse till ett helägt aktiebolag (”Dotterbolaget”). Som steg två överlåter sedan Moderbolaget aktierna i Dotterbolaget till en förvärvande tredje man.

Letter of Intent

En företagsöverlåtelse inleds normalt med att säljaren och köparen upprättar en avsiktsförklaring, ett Letter of Intent (”LOI”), vari parterna utrycker sina avsikter att genomföra överlåtelsen.

I denna avtalshandling brukar man reglera (i) förhandlingstiden, (ii) exklusivitet att förhandla under förhandlingstiden, (iii) hittills uppnådda förhandlingsresultat såsom köpeskillingens storlek eller beräkningsgrunderna för denna, (iv) en förhandlingsordning för de fortsatta förhandlingarna (innefattande även en tidsplan), (v) vilken information som ska lämnas till den potentiella köparen under dennes företagsundersökning, sk due diligence eller DD-process, (vi) skyldighet att iaktta sekretess, (vii) hur konfidentiell information får användas, (viii) skyldighet att återlämna all dokumenterad information som tillhandahållits samt (ix) förbud att erbjuda anställda i målbolaget anställning hos köparen eller att kontakta målbolagets kunder och/eller leverantörer. Vissa av skyldigheterna förenas ofta med vite vid en överträdelse.

Eftersom ett Letter of Intent är en avsiktsförklaring bör det i handlingen understrykas att ”affären”, dvs själva företagsöverlåtelsen, inte blir bindande innan parterna undertecknat ett skriftligt överlåtelseavtal. Detta betyder inte att andra bestämmelser i ett Letter of Intent inte är bindande såsom skyldigheterna som omnämns i stycket ovan.

De handlingar och övrig dokumenterad information som köparen får del av under DD-processen placeras i regel i ett datarum som är ett virtuellt rum där handlingarna kan nås elektroniskt. Detta material benämns oftast som DD-material och fogas lämpligtvis som bilaga till det slutliga överlåtelseavtalet.

Överlåtelseavtalet

I ett Letter of Intent bör det regleras när under förhandlingstiden ett första utkast till överlåtelseavtal ska presenteras och vem av parterna som ska upprätta det.

I överlåtelseavtalet finns, förutom själva överlåtelseförklaringen, bestämmelser om köpeskillingen och dess betalning. I många företagsöverlåtelser är det vanligt med en kontant köpeskilling som ska erläggas vid tillträdet av aktierna eller rörelsen samt en tilläggsköpeskilling som utfaller om vissa variabler uppnås. Dessa kan exempelvis vara om en viss omsättning eller visst resultat uppnås.

Överlåtelseavtalet innehåller också regleringar om när aktierna eller rörelsen ska tillträdas samt vilka åtgärder som ska vidtas på tillträdesdagen. Det finns inget hinder mot att tillträde sker redan samma dag som parterna skriver under avtalet. Avtalsdagen och tillträdesdagen är då en och densamma. Det kan emellertid finnas villkor som ska uppfyllas innan köpet kan fullbordas genom ett tillträde. Då är det lämpligt att tillträdesdagen senareläggs i förhållande till avtalsdagen.

Ett normalt överlåtelseavtal innehåller även en garantilista från säljaren. Med säljarens garantier i ett överlåtelseavtal avses säljarens utfästelser om vissa faktiska förhållanden. Garantilistan ska vara kopplad till bestämmelser om vilka påföljder en avvikelse i en garanti – dvs ett fel – ska föranleda. I samma påföljdsreglering finns normalt bestämmelser som friskriver säljaren ifrån ansvar förutom ansvaret för brist i garantierna, bestämmelser om tröskelvärden för att ersättning ska utgå, takbelopp för den totala ersättning, reklamationsplikt samt preskription.

Tvister avseende överlåtelseavtalet kan antingen avgöras av domstol eller av skiljenämnd. Om inget är reglerat om detta i avtalet ska tvister avgöras av domstol. Det är således en förutsättning för ett skiljeförfarande att parterna har intagit en bestämmelse i överlåtelseavtalet som anger att tvister ska avgöras genom skiljeförfarande. Det är endast i rena undantagsfall som parterna i ett överlåtelseavtal väljer att låta domstol avgöra tvister. Läs mer om skiljeförfarande här ».

Tillträdesagenda

Även om det utförligt ska regleras i överlåtelseavtalet vad som ska ske på tillträdesdagen brukar man upprätta en kompletterande handling i form av en agenda (sk Closing Memorandum). Handlingen har formen av ett protokoll som specificerar vilka åtgärder som ska genomföras innan, på och efter tillträdesdagen. Det är en i förväg upprättad handling som fungerar som en checklista över tillträdesåtgärderna. Härvid kan parterna pricka av punkt för punkt i handlingen för att säkerställa att ingen överenskommen åtgärd glöms bort. Tillträdesagendan bör utformas så att den ska undertecknas av parterna som en bekräftelse på att samtliga åtgärder har vidtagits.

INTER:s affärsadvokater är specialister inom avtalsrelaterad juridik och har stor erfarenhet av att upprätta och tolka avtal som reglerar företagsöverlåtelser. INTER:s affärsadvokater företräder regelbundet klienter vid företagsöverlåtelser.

Recommended Posts

Skriv en kommentar