IMA116701

Familjerätt – det mest privata kräver förtroende

Någon gång i livet kan vi alla hamna i en situation då vi behöver hjälp med det allra heligaste – familjen. Det kan vara i samband med giftermål, till exempel äktenskapsförord och testamente, eller i samband med skilsmässa, bodelning eller vid umgänge med och vårdnad om barn. Tvister inom familjerätten väcker ofta starka känslor och kan dessutom på många sätt påverka privatekonomin. Då är det extra viktigt att känna förtroende för sitt ombud. Ett förtroende med en viktig kärna – kunskap. INTER har advokater med bred kompetens som enbart specialiserat sig inom familjejuridik.

Våra kompetensområden

Advokatfirman INTER har några av Sveriges bästa advokater inom familjerätt. Klicka dig vidare till respektive kompetensområde nedan:

Skilsmässa – bodelning, kvarsittningsrätt och övertagande av bostad

Ansöka om äktenskapsskillnad/skilsmässa

En make, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa (äktenskapsskillnad) geno och läs mer nedanm att lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om betänketid om sex månader om parterna har barn boende hos sig som är under 16 år eller om någon av parterna önskar det. Dagen som tingsrätten mottager ansökan om äktenskapsskillnad kallas för brytdagen eller kritiska tidpunkten. Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (tillgångar och skulder) ser ut på brytdagen. Bodelningen kan jämkas och skevdelning kan ske beroende bl.a. på parternas ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd.

Bodelning

Bodelning innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Bodelningen sker vanligtvis genom att parterna signerar ett skriftligt bodelningsavtal som upprättats med hjälp av advokat. Kan parterna inte komma överens kan en make ansöka om en bodelningsförrättare som istället fattar ett beslut om bodelningen. Vi familjerättsadvokater vill varna för mallar på nätet då de ofta innehåller villkor som skapar ogiltiga avtal eller oönskade ekonomiska konsekvenser.

Kvarsittningsrätt

Under betänketiden eller till dess att makarnas ekonomi delats upp genom bodelning kan en make ansöka om kvarsittningsrätt (rätt att bo kvar i bostaden) hos tingsrätten, om parterna inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden till dess att bodelningen är klar. Härvid bör man ta hjälp av en advokat. Vid beslut om kvarsittningsrätt kan makarna även förbjudas att besöka varandra och den som erhåller kvarsittningsrätten kan byta lås till bostaden. Om makarna i bodelningen inte kan komma överens om vem som ska ta över huset eller bostaden kan en bodelningsförrättare besluta härom. Vid bedömningen tas bl.a. hänsyn till vem av makarna som har störst behov av bostaden, var barnen bor och vem som har ekonomisk förmåga att sörja för bostaden.

Vi på advokatfirman INTER hjälper våra klienter med ansökan om skilsmässa, bodelning, ansökan om kvarsittningsrätt och ger en heltäckande rådgivning avseende alla juridiska frågor som uppkommer vid en skilsmässa.

Läs gärna mer i följande artiklar:

Åter till kompetensområden

Vårdnadstvist – vårdnad, barns boende och umgänge med barn

Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan samarbeta

Om föräldrar till ett barn inte kan komma överens om vårdnaden, barnets boende eller umgänge med en förälder kan domstolen besluta i dessa frågor. Om föräldrar inte kan samarbeta och kommunicera kan den gemensamma vårdnaden upplösas efter ansökan hos tingsrätten. När föräldrarna är överens kan de be om hjälp hos Familjerätten med samarbetssamtal eller avtal. Vi på INTER kan även hjälpa till med att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge som sedan domfästs (avtalet fastställs genom beslut i tingsrätten) eller godkänns av socialnämnden. Om föräldrarna inte är överens kan tingsrätten fatta beslut i frågan och då bör parterna alltid ta hjälp av en advokat som är expert inom familjerätt och vårdnadstvister.

Växelvis boende eller umgänge efter separation

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om var barnen ska bo, om barnen ska ha ett växelvis boende eller hur barnen ska träffa en förälder efter separationen. Växelvis boende kräver ofta att föräldrarna kan samarbeta, kommunicera och vara flexibla avseende barnen samt att de bor nära varandra. Tingsrätten kan fatta ett interimistiskt beslut (tillfälligt/tillsvidare) om vårdnaden, barnets boende och umgänge. Vanliga orsaker till konflikt är oenighet kring folkbokföring, pass, skola, sjukvård och aktiviteter. Vi på Advokatfirman INTER hjälper dig att ansöka om interimistiska beslut för att skyndsamt få en lösning.

Läs gärna mer om vårdnad och vårdnadstvister i följande artiklar:

Åter till kompetensområden

Sambojuridik – separation, samboavtal och bodelning

Vad är sambo enligt lagen?

Sambor är två ogifta personer, oavsett kön, som bor tillsammans i ett parförhållande och i ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna separerar eller om någon av dem avlider.

Bodelning mellan sambor och samboegendom

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I bodelning ingår samboegendom. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen införskaffats för gemensamt bruk och användning. Till dess att bodelningen är klar kan en sambo begära kvarsittningsrätt i bostaden (rätt att bo kvar i bostaden) hos tingsrätten.

Utan samboavtal tar sambolagen inte hänsyn till ägandeförhållandena vid en separation. Även om en part står som 100 % ägare av bostaden kan bostadens värde behöva delas. Ett samboavtal kan dock avtala bort sambolagens regler om bodelning. Man kan i avtal reglera att ingen egendom mellan samborna ska delas vid en separation. Likaså kan man bestämma att endast viss egendom ska delas vid en framtida separation, exempelvis möbler. Skriv samboavtal i Stockholm hos advokatfirman INTER som även bistår med bevittning av avtalet.

Vad händer när sambon dör?

Många vänder sig även till oss familjerättsadvokater med frågan om vad som händer när en sambo dör. Observera att sambor inte ärver varandra vid dödsfall om inte parterna skrivit ett giltigt testamente, förutom basbeloppsregeln. Många vänder sig till oss på INTER när en sambo avlidit för juridisk rådgivning. En sambo kan oavsett testamente ha rätt att ta över den gemensamma bostaden vid sambos död, oberoende av om sambon äger någon del i bostaden vid sambons frånfälle.

Läs gärna mer i följande artiklar:

Åter till kompetensområden

Avtal – äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, gåvobrev m.fl.

Advokatfirman INTER hjälper dig att skriva och upprätta testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm. Vi kan även erbjuda möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Läs mer om exempel på vanliga familjerättsliga avtal nedan.

Äktenskapsförord

Skriv ett äktenskapsförord inför eller under ett pågående äktenskap för att skydda makarnas egendom genom att göra viss egendom till enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods, vilket som huvudregel ska delas lika vid bodelning med anledning av skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller dödsfall. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket och ska vara specificerat. Se mer under Skilsmässa – bodelning, kvarsittningsrätt och övertagande av bostad.

Samboavtal

Ett samboavtal kan avtala bort sambolagens regler om bodelning. Sålunda kan man i avtal reglera att ingen egendom mellan samborna ska delas vid en separation. Annars är huvudregeln att bostad och bohag ska delas lika mellan samborna. Likaså kan man i avtal bestämma att endast viss egendom ska delas vid en framtida separation, t.ex. möblerna. Många skriver samtidigt ett skuldebrev. Se mer under Sambojuridik – separation mellan sambor, samboavtal och bodelning.

Skuldebrev och revers

Många upprättar ett skuldebrev eller en revers vid bostadsköp eller vid lån av pengar mellan privatpersoner. Om en sambo eller make går in med större insats än den andre vid bostadsköp med lika ägandeförhållande uppstår ofta en skuld som måste regleras dels genom ett skuldebrev och dels genom samboavtal eller äktenskapsförord för att den som investerat mer pengar ska vara ekonomiskt skyddad vid separation eller skilsmässa. Skuldebrevet kan innehålla ränta och villkor som parterna kommer överens om.

Bodelningsavtal vid skilsmässa eller samboseparation

Familjerättsadvokaterna på INTER hjälper dig att skriva ett bodelningsavtal som fördelar makarnas egendom och bestämmer vem av makarna som ska överta hus eller bostad. Bodelning innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Vid bodelning mellan sambor ska bodelning ske om en sambo kräver det inom ett år från separationen. I bodelningen ingår samboegendom. Se mer under Sambojuridik – separation mellan sambor, samboavtal och bodelning.

Bodelning under ett pågående äktenskap

Under ett äktenskap kan makarna dela upp sina tillgångar och bestämma vem av makarna som äger vad. En bodelning under äktenskapet innebär att makarna själva gör en förteckning över vilka tillgångar och skulder som ska ingå i bodelningen och därefter fördelar egendomen emellan sig. Samtidigt skrivs ofta ett äktenskapsförord och inte sällan sker detta för att skydda en efterlevande make vid dödsfall om särkullbarn (inte gemensamma barn) finns. En bodelning under äktenskapet måste först anmälas till Skatteverket.

Testamente

Vi hjälper dig att upprätta ett eget testamente eller ett inbördes testamente för att du själv ska bestämma hur dina tillgångar ska fördelas vid dödfall. Vi hjälper dig att skydda dina arvingars egendom genom att förordna om att arvet ska utgöra enskild egendom, förvaltas av särskild förvaltare (särskild vård och förvaltning) och nyttjanderätt m.m. Läs mer under Arvsrätt och testamente.

Gåvobrev

Skriv ett gåvobrev avseende exempelvis fastighet, hus, bil, pengar eller aktier. I gåvobrevet kan du skriva villkor om nyttjanderätt och att egendomen och avkastningen ska vara enskild egendom m.m. Till barn kan du välja om gåvan ska anses utgöra förskott på arv eller inte.

Generalfullmakt, avtal om underhållsbidrag och övriga avtal

Familjerättsadvokaterna på INTER hjälper dig gärna att skriva framtidsfullmakt, generalfullmakt, fullmakt till apotek, avtal om underhållsbidrag till barn och maka, avtal om barns boende, umgänge med barn och vårdnad. Läs mer under respektive rubriker.

Åter till kompetensområden

Arvsrätt och testamente

Testamente – förebygg tvister för efterlevande

Skriv ett eget testamente eller ett inbördes testamente för att själv bestämma hur dina tillgångar ska fördelas när du avlider samt skydda dina efterlevandes arv. Vi hjälper dig att genom att upprätta ett testamente skydda dina arvingars eller testamentstagares egendom genom att förordna om att:

  • arvet ska utgöra enskild egendom, som alltså inte delas vid din arvinges skilsmässa eller separation,
  • din sambo faktiskt ska få ärva dig,
  • den du önskar ha ska erhålla nyttjanderätt till bostad eller sak,
  • arv ska ärvas med fri förfoganderätt eller full äganderätt,
  • testamentsexekutor utses att fördela arvet,
  • barns och minderårigas arv ska förvaltas av särskild förvaltare (särskild förvaltning),
  • bröstarvinge (barn) endast ska erhålla sin laglott,
  • ny make eller maka ska ärva dig eller erhålla nyttjanderätt till bostad eller egendom.

Du kan även genom ett så kallat legat testamentera viss egendom, sak eller pengar till en viss person (legatarie). Om en arvinge ärver procent i ditt dödsbo kallas de universiella testamentstagare.

Särskild förvaltning av barns, barnbarns och minderårigas arv

Ett bra sätt att skydda barns egendom från insyn från överförmyndaren eller en förälders (förmyndares) insyn och inflytande är att i ett testamente eller gåva till en minderårig ange att egendomen ska förvaltas av en särskild förvaltare. Det är även möjligt att utforma ett krav på att den särskilda förvaltningen ska ske fram till dess att barnet är äldre än 18 år, till exempel 25 år eller 30 år.

Särskild förvaltning är vanligt efter en skilsmässa eller en separation för att inte den andra föräldern ska kunna påverka barnets arv eller när mor- eller farföräldrar testamenterar till barn samt barnbarn. Den särskilda förvaltaren ska tillse att den omyndiges egendom förvaltas på bästa sätt till en viss ålder och skydda barnets egendom från att till exempel en vårdnadshavare tar pengar från barnet. Förvaltaren godkänner ensam vilka saker som barnet ska få pengar till, tex. utbildning, bostad, fritidsaktiviteter, medicin eller utlandsresor m.m. Du väljer själv vem som ska vara särskild förvaltare och kan ge förvaltaren arvode. Om barn ärver mer än åtta prisbasbelopp inkopplas överförmyndaren och överförmyndarspärr till myndighetsålder om förordnande om särskild förvaltning saknas.

Exempel på fördelning av arv utan testamente

Gifta makar med gemensamma barn

Om makarna har gemensamma barn, ärver makarna varandra fullt ut med fri förfoganderätt. Även egendom som varit enskild ärvs av den andra maken. Efter båda makarnas död ärver sedan de gemensamma barnen båda makarna till lika delar genom efterarv. För att arvet ska bli barnens enskilda egendom krävs testamente.

Gifta makar utan barn

Gifta makar utan barn ärver varandra med fri förfoganderätt (även enskild egendom) om inte testamente upprättats. Efter bådas död ärver legala arvingar (släktingar) respektive makes del genom efterarv. Arvsordningen kan ändras genom testamente.

Gifta makar med särkullbarn – ej gemensamma barn

Om någon make har barn, ärver endast barnen den maken. För att makar med egna barn (särkullbarn) ska ärva varandra krävs testamente. Genom testamente kan den make som har barn testamentera allt utom laglotten till den andra maken. Dina bröstarvingar (barn) har rätt till sin laglott men ska avräkna vad de redan erhållit i förskott på arvet genom gåva. Nyttjanderätt går likaså att förordna till efterlevande make och många kunder kommer till oss ifråga om arv i orubbat bo.

Sambor ärver inte varandra

Om man inte skriver ett testamente gäller arvsordningen enligt ärvdabalken. Detta innebär att sambo inte ärver utan testamente.

Många vänder sig till oss familjerättsadvokater med frågan om vad som händer när en sambo dör. Sambor ärver inte varandra vid dödsfall utan att ha skrivit ett giltigt testamente, frånsett en basbeloppsregel. Många vänder sig till oss på INTER för juridisk rådgivning när en sambo avlidit.

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande fritt förfogar över arvet och får spendera eller använda tillgångarna som den efterlevande önskar förutom att testamentera om arvet till annan. Vanligt är att testamentera till sambo eller make med fri förfoganderätt och att bestämma att efter sambons död ska släkting eller vän erhålla det återstående arvet.

Full äganderätt innebär att den efterlevande, förutom att den får spendera arvet, även får testamentera om arvet till annan.

Åter till kompetensområden

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt gäller i framtiden vid sjukdom eller ålderdom

Vi rekommenderar alla att skriva en framtidsfullmakt hos en advokat. Om du blir sjuk eller exempelvis på grund av ålderdom inte kan ta hand om dina ekonomiska eller personliga angelägenheter kan du genom att skriva en framtidsfullmakt få hjälp av någon som du litar på. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en person (fullmaktshavaren) för att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Vem kan vara fullmaktshavare?

Du kan t.ex. upprätta en framtidsfullmakt till en maka, sambo, familjemedlem eller vän. Många väljer gemensamt förordnande till barnen. Det går även bra att förordna sekundära fullmaktshavare som i andra hand kan bistå dig.

Varför skriva en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt skyddar du din ekonomi, din person och din familj om du i framtiden förlorar beslutandeförmågan. Du kan även se till att make eller maka kan sälja gemensam bostad och hjälpg dig in på ett vårdhem utan att godmanskap behöver övervägas eller överförmyndaren behöver kontaktas. Det finns legala krav på hur en framtidsfullmakt ska upprättas och den måste bli bevittnad på rätt sätt. Vi på advokatfirman INTER avråder från att använda mallar eftersom vi sett många felaktiga mallar som gett felaktiga konsekvenser och ogiltiga framtidfullmakter. Vi på advokatfirman INTER hjälper dig även med att ogiltigförklagare felaktiga framtidsfullmakter.

Läs gärna mer i artikeln En ny typ av fullmakt – framtidsfullmakt.

Åter till kompetensområden

Underhållsbidrag till barn och maka

Underhåll till barn

Om föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidrag till barn kan tingsrätten bestämma om underhållsbidragets storlek. Ett underhållsbidrag betalas till den ande föräldern månadsvis. Det är den förälder som har barnet boende hos dig som kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är barnet som ansöker men föräldern är ombud för barnet. Ofta kan rättsskydd eller rättshjälp nyttjas för del av advokatarvodet.

Underhåll till maka

Vid en skilsmässa kan en maka eller make kräva underhållsbidrag till maka från den andra parten under betänketiden. Detta för att makarna ska kunna leva med samma standard under hela äktenskapet. Om en make tjänar mer än den andra ska den andra parten bidra ekonomiskt till den maken som inte har lika god ekonomi. I ovanliga fall kan även underhåll till maka ske efter äktenskapets slut. Tingsrätten kan besluta i dessa frågor bl.a. under mål om äktenskapsskillnad. Inte sällan kan det vara fråga om stora belopp om inkomstskillnaderna är stora. Vänd dig till advokatfirman INTER som är specialister på underhållsbidrag.

Åter till kompetensområden

LVU, LVM och LPT – tvångsvård

LVU – när socialtjänsten omhändertar barn med tvång

Socialtjänsten har rätt att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till 19 års ålder enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning.

Vad krävs för att socialtjänsten ska få ta mitt barn?

Socialtjänsten kan ansöka om tvångsvård i förvaltningsrätten om samtycke till vård saknas och det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas i hemmet på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Likaså om den unge, på grund av eget beteende, utsätter sig för risk genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. En konkret skaderisk krävs och att risken är aktuell enligt akualitetsprincipen. Inte sällan är omständigheterna i ansökan från socialtjänsten otillräckliga, gamla  eller inte konkreta varför du behöver en specialiserad advokat som representerar dig i processen. En vårdnadshavare kan även begära hemgång av barnet vid LVU-vård vilket socialtjänsten är skyldiga att utreda. Saken kan sedan prövas i domstol efter överklagande, vilket vi hjälper dig med.

Läs gärna mer i artikeln När socialtjänsten tar mitt barn.

Omplacering till nytt familjehem och LVU-beslut kan överklagas

Socialtjänsten har genom LVU rätt att besluta om hemlig vistelseort vilket innebär att föräldrarna inte får veta var barnet finns.  Vanligare är dock att socialtjänsten beslutar om umgängesbegränsning vilket innebär att föräldrarnas umgänge med barnet begränsas till vissa tider. Dessa beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Socialtjänsten kan även besluta om flyttningsförbud vilket innebär att barnet inte får flyttas från det hem, ofta ett familjehem, som barnet vistas i. Ofta sker omplacering av barn till nytt familjehem eller jourhem under pågående tvångsvård. Detta kan exempelvis bero på att familjehemmet säger upp sin plats eller socialtjänsten inte anser att samarbetet fungerar bra med familjehemmet. En flytt under pågående tvångsvård kan vara uppslitande för ett barn och barnets bästa ska alltid beaktas enligt lagstiftningen och barnkonventionen, varför beslut om flytt till ett nytt familjehem även kan överklagas till domstol. Då har barnet samt vårdnadshavarna rätt till ett offentligt biträde – en kostnadsfri advokat.

Vårdnadsöverflyttning till familjehem ska övervägas efter tre år

Ett jourhem erbjuder generellt en kortvarig placering av barn medan familjehem oftast är mer långsiktig placering. Såväl jourhem som familjehem ska utredas av socialtjänsten för att säkerställa att de är lämpliga innan placering men högre krav ställs på familjehem. Om barnet varit placerat i tre år ska socialtjänsten särskilt överväga om vårdnadsöverflyttning (flytt av den juridiska vårdnaden till familjehemmet från föräldrarna) till familjehemsföräldrarna. Detta prövas i tingsrätten. Om tingsrätten t.ex. anser att barnet rotat sig i det nya familjehemmet kan tingsrätten besluta att vårdnaden ska överflyttas till familjehemsföräldrarna. Vårdnad om barn innebär i korthet rätten att besluta om barnets person och exempelvis folkbokföring, skola, pass, sjukvård m.m.) Detta är ett stort ingrepp och Sverige har fått kritik att inte följa Europakonventionen vid flera tillfällen. I denna process har du rätt att få hjälp av advokat. Du ska i första hand använda din rättskyddsförsäkring om du har en hemförsäkring men kan annars beviljas rättshjälp om din inkomst understider 260 000 kr per år. Läs mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Rätt att önska och byta advokat eller jurist vid LVU

När ditt barn blir tvångsomhändertaget har du som förälder rätt till en gratis advokat eller jurist som biträder dig i målet. Ditt barn får även ett eget kostnadsfritt biträde. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat samt byta advokat i ett tidigt skede i processen, varför det är viktigt att du tidigt i processen meddelar socialtjänsten eller förvaltningsrätten ditt önskemål. Välj en advokat som är specialiserad på LVU – vänd dig till advokat Johan Lindgren på Advokatfirman INTER.

Läs gärna mer i artiklarna:

LVM – tvångsvård vid missbruk av alkohol, narkotika m.m

När socialtjänsten tvångsomhändertar en vuxen person med anledning av missbruk gör socialtjänsten det genom LVM – lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Processen påminner i många delar om processen i LVU. Vid frågor om LVM-vård har du rätt till gratis advokat i domstolen. Du har rätt att önska den advokat du vill.

LPT – Psykiatrisk tvångsvård

En person kan med tvång och mot sin vilja bli intagen för psykiatrisk vård om hon eller han lider av en allvarlig psykisk störning. Om personen behöver tvångsvårdas längre tid än 4 veckor är det förvaltningsrätten som beslutar om det. Det är också domstolen som beslutar om vården ska övergå från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård, eller från sluten vård till öppen tvångsvård. En läkare kan omedelbart tvångsomhänderta en person enligt LPT. Ett krav är att patienten motsätter sig vård eller på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan ta ställning i frågan. Vid frågor om LPT-vård har du rätt till gratis advokat i domstolen. Du har rätt att önska advokat.

Åter till kompetensområden

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist kan du, efter godkänd ansökan hos ditt försäkringsbolag, få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen för del av kostnaderna för att anlita advokat. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddsförsäkringen. Vanliga tvister är vårdnadstvister (även barns boende och umgänge med barn), underhållsbidrag, arvstvister och fel i fastighet. Vi på advokatfirman INTER hjälper dig att aktivera rättsskydd.

Rättshjälp

Om du har en inkomst under 260 000 kr per år (efter avdrag om 15 ooo kr per barn) kan du beviljas rätthjälp i vissa tvister, t.ex. tvister avseende vårdnad, boende och umgänge med barn samt  underhållsbidrag. Grundtanken är att du själv ska betala en del av kostnaderna via rättshjälpsavgiften men du betalar en procentsats mellan 0-40 % av advokatens arbete.

Åter till kompetensområden

Skillnaden mellan advokat och jurist

Titeln Advokat är skyddad i lag och vi har en lagstadgat tystnadsplikt (sekretess) samt står under tillsyn av Advokatsamfundet. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning – en juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete. Den som vill bli advokat måste också avlägga en muntlig examen och kunna visa att han eller hon är lämplig för yrket. Lämpligheten prövas även genom att samtliga advokater och domstolar som varit i kontakt med sökanden får yttra sig. Advokater måste likaså vidareutbilda sig fortlöpande. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Vi har även ansvarsförsäkring.

Jurist kan vem som helst kalla sig, även utan juristexamen, och en jurist behöver inte ha tystnadsplikt, ansvarsförsäkring eller kontrollera om de är jäviga i ett ärende. Jurister står inte under tillsyn av Advokatsamfundet eller någon myndighet och det är därför svårt att klaga på en jurists arbete. Ofta kostar en jurist lika mycket som en advokat men vi advokater ser ofta att den juridiska kvaliteten inte har samma höga standard som hos oss advokater.

Läs gärna mer här: Sveriges Advokatsamfund

Varning för mallar på internet

Vi vill samtidigt varna för avtalsmallar på internet. Dessa mallar skapar ofta tvister eftersom viktiga villkor ofta saknats, parterna inte förstått vad de signerat och konsekvenserna av avtalet. Detta kan leda till att avtal blir ogiltiga eller får oanade konsekvenser samt höga merkostnader i slutändan.

Åter till kompetensområden

Artiklar om Familjejuridik

Ensam eller gemensam vårdnad

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska utöva ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Om föräldrarna inte kan [...]