Köp och försäljning av företag.

Företagsöverlåtelse

En företagsöverlåtelse är normalt av komplicerad natur. Det är därför viktigt att ha en erfaren advokatfirma som företräder dina intressen.

Ett antal olika lagar är, direkt eller indirekt, tillämpliga på företagsöverlåtelser. I första hand regleras köpet av köplagens bestämmelser när det gäller själva överlåtelsen. Avtalslagen och tillämplig konkurrenslagstiftning tillämpas på parternas övriga åtaganden hänförliga till företagsöverlåtelsen. För aktieöverlåtelser blir det också aktuellt  att tillämpa ett antal bestämmelser i aktiebolagslagen.

INTER:s affärsadvokater är specialister inom avtalsrelaterad juridik och har stor erfarenhet av att upprätta och tolka avtal som reglerar företagsöverlåtelser. INTER:s affärsadvokater företräder regelbundet klienter vid företagsöverlåtelser.

Artiklar om Företagsöverlåtelser

Hyresavtalets form

Grundläggande krav på avtalet Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska anses vara ett hyresavtal i hyreslagens [...]

Fel i köp av fastighet

I 4 kapitlet jordabalken regleras köp av fastighet. De huvudsakliga fel som kan uppstå vid sådant köp är rättsliga fel enligt 4 kapitlet 17 § jordabalken, rådighetsfel enligt 4 kapitlet 18 § [...]