i Familjejuridik, Fokus

Upprättande av handlingar mellan två avtalsparter inom familjerättens område, såsom äktenskapsförord, bodelningshandlingar, samboavtal samt inbördes testamenten är viktiga handlingar med långtgående konsekvenser för avtalsparterna. Det följer ett ansvar med dess upprättande.

Det ansvar som vi advokater och jurister på advokatbyråer har i dessa sammanhang är att i enlighet med Advokatsamfundets etiska regler försäkra oss om att de två avtalskontrahenterna (de personer som ingår dylika avtal) är fullt införstådda i avtalens innebörd. Det åvilar oss att i deras samtidiga närvaro gå igenom avtalets samtliga juridiska konsekvenser.

Det händer, inte alltför sällan, att en part kontaktar oss på byrån och ber oss att översända ett äktenskapsförord som han/hon vill upprätta. Detta accepterar vi inte mot bakgrund av att det åvilar oss, som ansvariga för handlingen, att försäkra oss om att även den andre avtalsparten äger kännedom om handlingens rättsliga konsekvenser. Gör den andre parten inte det finns risk att den som ingått handlingen under felaktiga förutsättningar kan få den ogiltigförklarad. I vart fall kan detta ge upphov till rättsliga tvister, vilka tvister man velat undvika genom upprättande av dylik handling.

I dag marknadsförs juridiska tjänster på nätet, bland annat av Avtal 24. Det är företag som tillhandahåller juridiska dokument och avtal via nätet. Via nättjänsten kan en person, som t.ex. vill ha ett äktenskapsförord, fylla i uppgifter och få ett sådant ”on line”. Det är alltså möjligt för den person som vill ha ett äktenskapsförord att själv ordna sådant och därefter be om sin maka/makes underskrift utan att denne får information från juridiskt skolad person om vad detta verkligen innebär. Dessa företag som tillhandahåller avtalen har inte någon aning om vad den part som får handlingen säger till den andre parten angående dess rättsliga konsekvenser. De har inte någon aning om huruvida den som beställer handlingen har insikt i samtliga rättsliga konsekvenser av denna handling, har ärliga avsikter överhuvudtaget eller med ärligt uppsåt förklarar innebörden fel.

Jag ser en fara i att anlita sådan tjänst.

Det är enligt min uppfattning av stor vikt att i samband med upprättande av juridiska handlingar sitta ned och tala med båda parter om vad de avser, vad de vill uppnå och vad de har för avsikter med avtalet. I många fall möter jag en person som uppger att denne och dennes respektive vill ha ett avtal. Vid samtal med båda parter framgår dock att dessa behöver något helt annat, kanske något eller några ytterligare kompletterande avtal eller åtgärder just i sin relation. Det händer också att endast en part vill ha handlingen varvid sådan ej kan upprättas. Med den erfarenhet som advokat besitter kan parterna erhålla information om fallgropar och omständigheter som kräver ytterligare förebyggande åtgärder just i deras fall. Advokat kan också lämna upplysningar som den som söker biträde inte själv känner till eller har någon möjlighet att finna vetskap om på nätet.

Min uppfattning är att det är mycket vanskligt att via nätet, genom att ”klicka” sig fram genom olika alternativ, på egen hand skapa en handling, utan någon personlig guidning eller kommunikation med person som tillhandahåller densamma. En handling som man sedan ber sin make/maka/sambo att underteckna, alternativt kräver av make/maka/sambo att underteckna, utan att själv ha kompetens eller önskan att förklara handlingens alla rättsliga konsekvenser.

Det finns enligt min mening en stor risk att denna hantering av avtalsskrivande, av så viktiga dokument, kan komma att leda till just de tvister man önskat undvika genom upprättande av handlingen.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar