AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


Avtalspart i konkurs

2019.06.26 av Michael Berg

Vid en konkurs beslutar tingsrätten om att en advokat ska erhålla uppdraget som konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag går i huvudsak ut på att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt att vidta alla åtgärder som behövs för att främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet. Om du vid din avtalsparts konkurs har en Läs mer…

Vilka faktorer avgör en tvist i domstol?

2019.04.26 av Michael Berg

För det fall en part förlorar en tvist vid domstol kan de ekonomiska konsekvenserna bli kännbara. Innan beslut tas om att inleda en domstolsprocess är det därför viktigt att hos en advokat med särskild kunskap om tvistemålshantering få rådgivning avseende riskerna. Processadvokaterna hos INTER utgår i sin analys och rådgivning alltid från tre huvudfaktorer enligt Läs mer…

Förbehåll om äganderätt till varan

2018.03.25 av Andreas Hagen

Om köparen vid ett kreditköp av en vara inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger det en dröjsmålssituation. Är dröjsmålet dessutom väsentligt har säljaren rätt att häva köpet med stöd av köplagen. Vid bedömning av vad som utgör ett väsentligt dröjsmål tar man i första hand hänsyn till köpets karaktär samt om Läs mer…

Skadeståndsberäkning vid olovlig trädfällning

2017.04.20 av Andreas Hagen

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap 7 § skadeståndslagen bl a ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan. Hur sakens värde ska beräknas framgår inte av bestämmelsen.  Av rättspraxis framgår att ledning istället kan hämtas från försäkringsavtalslagen där värdet av skadad egendom enligt 6 Läs mer…

Att förlikas eller icke att förlikas, det är frågan

2016.10.31 av Diana Biörck Eliasson

Tvistemål delas in i antingen dispositiva eller indispositiva mål. Det är dock endast i den förstnämnda måltypen, vilken oftast uppstår mellan näringsidkare eller köpare och säljare, som förlikning om saken är tillåten. I indispositiva mål såsom tvister om vårdnad av barn eller äktenskap är alltså förlikning om saken inte tillåten. En förlikning innebär att parterna Läs mer…

Skiljeförfarandet som tvistelösningsform

2016.10.30 av Andreas Hagen

Ett vanligt inslag i kommersiella avtal är s.k. skiljeklausuler där parterna avtalar om att eventuella framtida tvister mellan parterna ska lösas på annat sätt än genom prövning vid allmän domstol. En skiljeklausul kan exempelvis innebära att parterna avtalar om att tvisten ska lösas genom medling eller någon annan alternativ tvistelösningsform. I internationella sammanhang kombineras oftast Läs mer…

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

2016.03.14 av Diana Biörck Eliasson

För att ge tingsrätterna möjligheter till bättre och mer effektiv handläggning av tvistemål har regeringen i propositionen 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål lämnat förslag till förändringar av de processbestämmelser som styr hur rättens domförhet, d.v.s. hur många domare som krävs för att döma, ska se ut vid huvudförhandling i tvistemål. Inledningsvis ska ett förtydligande göras Läs mer…

Klartecken för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

2016.01.13 av Andreas Hagen

Fram till 2001 kunde advokaters klienter få advokaträkningar prövade genom ett särskilt skiljeförfarande som Advokatsamfundet ordnade. Denna möjlighet upphörde emellertid därefter och man blev hänvisad till att låta domstol pröva saken om man inte kunde lösa den i godo. Den 11 januari 2016 godkände Kammarkollegiet Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Genom Läs mer…

1 av 3