i Tvistelösning

Vid en konkurs beslutar tingsrätten om att en advokat ska erhålla uppdraget som konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag går i huvudsak ut på att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt att vidta alla åtgärder som behövs för att främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

Om du vid din avtalsparts konkurs har en kvarstående fordran är det bra om du kontaktar konkursförvaltaren för att kontrollera att han eller hon har fått uppgifter om din fordran. Uppgifter om konkursförvaltaren kan du få från den tingsrätt som har utsett honom eller henne. För det fall att konkursförvaltaren inte har några invändningar mot din fordran kommer den att tas upp i en konkursbouppteckning.

Skulle en konkursförvaltare höra av sig till dig och påstå att du har en skuld till din avtalspart är det viktigt att du går igenom de rättsliga följderna av att avtalsparten har försatts i konkurs och därmed inte kommer att fullgöra åtaganden som enligt avtalet eventuellt kvarstår. Konkursboet är tvunget att acceptera de invändningar som du med framgång hade kunnat göra om din avtalspart inte hade försatts i konkurs. Om avtalsparten inte har fullgjort samtliga åtaganden enligt avtalet har du rätt att motsätta dig konkursboets krav till ett belopp som motsvarar din kostnad för att samtliga åtaganden ska kunna fullgöras.

Efter det att konkursförvaltaren har vidtagit samtliga åtgärder och kostnaderna för åtgärderna har betalats med de pengar som konkursboet hade vid konkursbeslutet eller som boet har erhållit efter försäljning av tillgångar ska de pengar som därefter eventuellt finns kvar delas ut till borgenärerna. Konkursförvaltaren ska lämna ett förslag på utdelning som ska följa en viss ordning. Vissa borgenärer har ”prioriterade” fordringar och därmed rätt till utdelning före de borgenärer som har ”oprioriterade” fordringar. Exempel på prioriterade fordringar är fordringar som har panträtt i lös eller fast egendom samt fordringar som omfattas av säkerhet i form av företagshypotek. Om din fordran är oprioriterad är dina chanser att få utdelning tyvärr mycket små.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar