Avtalspart i konkurs

Postat av: Michael Berg 2019-06-26

Vid en konkurs beslutar tingsrätten om att en advokat ska erhålla uppdraget som konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag går i huvudsak ut på att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt att vidta alla åtgärder som behövs för att främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

Om du vid din avtalsparts konkurs har en kvarstående fordran är det bra om du kontaktar konkursförvaltaren för att kontrollera att han eller hon har fått uppgifter om din fordran. Uppgifter om konkursförvaltaren kan du få från den tingsrätt som har utsett honom eller henne. För det fall att konkursförvaltaren inte har några invändningar mot din fordran kommer den att tas upp i en konkursbouppteckning.

Skulle en konkursförvaltare höra av sig till dig och påstå att du har en skuld till din avtalspart är det viktigt att du går igenom de rättsliga följderna av att avtalsparten har försatts i konkurs och därmed inte kommer att fullgöra åtaganden som enligt avtalet eventuellt kvarstår. Konkursboet är tvunget att acceptera de invändningar som du med framgång hade kunnat göra om din avtalspart inte hade försatts i konkurs. Om avtalsparten inte har fullgjort samtliga åtaganden enligt avtalet har du rätt att motsätta dig konkursboets krav till ett belopp som motsvarar din kostnad för att samtliga åtaganden ska kunna fullgöras.

Efter det att konkursförvaltaren har vidtagit samtliga åtgärder och kostnaderna för åtgärderna har betalats med de pengar som konkursboet hade vid konkursbeslutet eller som boet har erhållit efter försäljning av tillgångar ska de pengar som därefter eventuellt finns kvar delas ut till borgenärerna. Konkursförvaltaren ska lämna ett förslag på utdelning som ska följa en viss ordning. Vissa borgenärer har ”prioriterade” fordringar och därmed rätt till utdelning före de borgenärer som har ”oprioriterade” fordringar. Exempel på prioriterade fordringar är fordringar som har panträtt i lös eller fast egendom samt fordringar som omfattas av säkerhet i form av företagshypotek. Om din fordran är oprioriterad är dina chanser att få utdelning tyvärr mycket små.


PUBLICERADE ARTIKLAR

Sambo – separation, samboavtal och bodelning

2020.02.16

Vad innebär det juridiskt att bli sambo och vad sker ekonomiskt när samboförhållandet upphör? Advokat Johan Lindgren förklarar Läs mer...

Fel i köp av fastighet

2020.02.10

I 4 kapitlet jordabalken regleras köp av fastighet. De huvudsakliga fel som kan uppstå vid sådant köp är Läs mer...

Hyresavtalets form

2020.02.07

Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska Läs mer...

Hur man ansöker om skilsmässa. Frågor och svar om äktenskapsskillnad. 

2020.01.22

Advokat Johan Lindgren ger en kortfattad information om hur man ensam eller gemensamt ansöker om skilsmässa och svarar Läs mer...

Att göra skillnad

2020.01.03

INTER:s jurister har mycket gemensamt. Det mest dominerande är att alla vill känna att vi gör skillnad för våra Läs mer...

Team INTER

2020.01.03

Vi på INTER är ett team där alla uppskattas och respekteras. Tillsammans företräder vi våra klienters intressen. Våra Läs mer...

INTER rådgivare till Hylast vid försäljning av verkstadsrörelse

2019.11.29

Hylast är en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon. Advokatfirman INTER har biträtt Hylast vid försäljning Läs mer...

Nya delägare i Advokatfirman INTER

2019.10.16

Advokaterna Johan Lindgren och Pontus Meilink har gått in som nya delägare i Advokatfirman INTER sedan den 1 Läs mer...


KATEGORIER