Avtalspart i konkurs

Postat av: Michael Berg 2019-06-26

Vid en konkurs beslutar tingsrätten om att en advokat ska erhålla uppdraget som konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag går i huvudsak ut på att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt att vidta alla åtgärder som behövs för att främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

Om du vid din avtalsparts konkurs har en kvarstående fordran är det bra om du kontaktar konkursförvaltaren för att kontrollera att han eller hon har fått uppgifter om din fordran. Uppgifter om konkursförvaltaren kan du få från den tingsrätt som har utsett honom eller henne. För det fall att konkursförvaltaren inte har några invändningar mot din fordran kommer den att tas upp i en konkursbouppteckning.

Skulle en konkursförvaltare höra av sig till dig och påstå att du har en skuld till din avtalspart är det viktigt att du går igenom de rättsliga följderna av att avtalsparten har försatts i konkurs och därmed inte kommer att fullgöra åtaganden som enligt avtalet eventuellt kvarstår. Konkursboet är tvunget att acceptera de invändningar som du med framgång hade kunnat göra om din avtalspart inte hade försatts i konkurs. Om avtalsparten inte har fullgjort samtliga åtaganden enligt avtalet har du rätt att motsätta dig konkursboets krav till ett belopp som motsvarar din kostnad för att samtliga åtaganden ska kunna fullgöras.

Efter det att konkursförvaltaren har vidtagit samtliga åtgärder och kostnaderna för åtgärderna har betalats med de pengar som konkursboet hade vid konkursbeslutet eller som boet har erhållit efter försäljning av tillgångar ska de pengar som därefter eventuellt finns kvar delas ut till borgenärerna. Konkursförvaltaren ska lämna ett förslag på utdelning som ska följa en viss ordning. Vissa borgenärer har ”prioriterade” fordringar och därmed rätt till utdelning före de borgenärer som har ”oprioriterade” fordringar. Exempel på prioriterade fordringar är fordringar som har panträtt i lös eller fast egendom samt fordringar som omfattas av säkerhet i form av företagshypotek. Om din fordran är oprioriterad är dina chanser att få utdelning tyvärr mycket små.


PUBLICERADE ARTIKLAR

Nya delägare i Advokatfirman INTER

2019.10.16

Advokaterna Johan Lindgren och Pontus Meilink har gått in som nya delägare i Advokatfirman INTER sedan den 1 Läs mer...

Var ska barnen bo vid separation eller skilsmässa?

2019.10.15

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om hur barnen ska bo efter separationen. De flesta föräldrarna önskar att Läs mer...

Utgångspunkterna för uppsägning av lokalhyresgäst

2019.10.07

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för att säga upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst Läs mer...

Custody disputes – How to apply for sole custody in Sweden (vårdnadstvist)

2019.08.23

Applying for sole custody is often a hard decision to make. Therefore, it is advised to seek qualified Läs mer...

Our name is our mission

2019.08.22

The essence of law is to solve disputes between parties, to guide between right and wrong, between black Läs mer...

We do believe in INTERaction

2019.08.21

INTER provides insight. At INTER, interaction with the outside world is a given. We read, attend seminars, comment Läs mer...

Köprättsliga garantier

2019.07.11

Som advokat får jag tillfällen att diskutera garantier med entreprenörer. Jag har då upptäckt att begreppet garanti ges Läs mer...

Behovet av testamente

2019.06.28

I dag är det allt vanligare att även yngre människor funderar över och frågar sig om de har Läs mer...


KATEGORIER