AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


Krav på konsekvent samordnat förfrågningsunderlag

2017.10.24 av Andreas Hagen

En av de mest grundläggande bestämmelserna i AB 04 är AB 04 kap 1 § 1. Den anger att omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Konsekvensen av bestämmelsen är att arbeten som inte finns upptagna i kontraktshandlingarna inte ska omfattas av entreprenörens åtagande. En entreprenör som ska tillhandahålla arbetet kan därvid vara berättigad till ersättning Läs mer…

Byggmöten och byggmötesprotokoll

2016.02.24 av Carl-Johan Törnros

Vid entreprenader där AB 04 eller ABT 06 är tillämpliga ska det hållas byggmöten. Ett byggmöte är ett regelbundet återkommande möte under entreprenadtiden mellan beställare och en eller flera entreprenörer som är verksamma inom entreprenaden. På byggmötena avhandlas löpande frågor rörande entreprenaden. Det kan t.ex. röra ekonomi, eventuella förseningar i förhållande till tidsplanen, skillnader mellan Läs mer…

Några praktiska entreprenadjuridiska frågor

2016.02.22 av Lars-Göran Bergström

I denna artikel ska jag beröra några vanligt återkommande problemställningar i entreprenadsammanhang. Fel som borde ha upptäckts vid slutbesiktning En fråga är hur man ska hantera fel som upptäcks i entreprenaden. Det är inte ovanligt att fel upptäcks även efter det att entreprenaden slutbesiktigats och godkänts. Ett praktiskt fall är när en beställare två månader Läs mer…

Försäkringsskydd vid entreprenad

2016.02.17 av Andreas Hagen

Vid en entreprenad är det viktigt att titta på vilket försäkringsskydd som ska finnas för att täcka riskerna, eller åtminstone minimera riskerna, för parterna. Avsaknaden av ett korrekt försäkringsskydd kan ge kännbara ekonomiska bakslag för parterna. Försäkringslösningar för entreprenören kan tecknas antingen för bolagets hela verksamhet eller enskilt för varje entreprenad. Oavsett vilken modell man Läs mer…

Är en vitesklausul en exklusiv reglering av ersättningsskyldigheten?

2016.01.18 av Andreas Hagen

En vitesklausul är en bestämmelse i ett avtal som anger att ett på förhand bestämt belopp ska betalas vid ett kontraktsbrott. En vitesklausul har ofta flera fördelar. Vitesklausulen ger ett förbestämt besked om vad som blir påföljden vid ett kontraktsbrott. Parterna får sålunda redan från början klart för sig vad ett kontraktsbrott medför. Vitet utgör Läs mer…

Kravet på fackmässig bedömning

2014.10.16 av Carl-Johan Törnros

Diskussioner rörande omfattning av entreprenaden är inte ovanliga inom entreprenadbranschen utan snarare en del av vardagen. Vid entreprenader där AB 04 är tillämpliga förutsätts beställaren enligt 1 kap § 6 3 st ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning. En fackmässig undersökning kan t.ex. avse markförhållandena där en byggnation ska ske. Läs mer…

Onormalt låga anbud

2013.11.18 av Carl-Johan Törnros

För en anbudsgivare kan det vara attraktivt att göra affärer med offentlig sektor men det är ofta många som konkurrerar om att få tilldelas ett kontrakt. Oavsett om tilldelningen sker utifrån lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud så kommer priset oftast vara direkt utslagsgivande. För att vinna kontraktet kan det därför vara frestande för Läs mer…

Om ÄTA-arbeten i AB 04

2013.09.23 av Carl-Johan Törnros

Av AB 04 2 kap § 3 framgår det att entreprenören är, såvida inget annat följer av författning, både berättigad och skyldig att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. För att ett arbete ska vara att betrakta som ett ÄTA-arbete måste det stå i omedelbart samband med kontraktsarbetena och inte vara av väsentligt annan natur Läs mer…

1 av 2