i Avtalsjuridik, Entreprenadjuridik

Vid en entreprenad är det viktigt att titta på vilket försäkringsskydd som ska finnas för att täcka riskerna, eller åtminstone minimera riskerna, för parterna. Avsaknaden av ett korrekt försäkringsskydd kan ge kännbara ekonomiska bakslag för parterna.

Försäkringslösningar för entreprenören kan tecknas antingen för bolagets hela verksamhet eller enskilt för varje entreprenad. Oavsett vilken modell man använder sig av är det viktigt att fortlöpande rådgöra med sitt försäkringsbolag för att se till att försäkringsbehovet är täckt.

Grundläggande reglering avseende försäkringar under och efter entreprenaden återfinner man i AB 04 kap. 5 § 22. Detta är det ”minimala” försäkringsskydd som entreprenören är skyldig att ha om inte annat har föreskrivits i kontraktshandlingarna. Entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Denna ska gälla under entreprenadtiden och, i fråga om skador för vilka entreprenören svarar, under minst två år efter entreprenadens godkännande. Försäkringen ska vid varje tidpunkt avse minst värdet av utförda arbeten, samt på arbetsområdet befintligt material och varor avsedda för entreprenaden.

Om beställaren är en byggherre ska denne enligt AB 04 vara medförsäkrad, vilket ger honom rätt att under entreprenadtiden vända sig direkt till försäkringsbolaget med en skadeanmälan avseende skada som entreprenören ansvarar för. Under ansvarstiden efter entreprenadens godkännande kan byggherren anmäla sådan skada som entreprenören ansvarar för enligt kontraktshandlingarna. Är beställaren själv entreprenör så ska denne teckna egen försäkring.

Vidare ska entreprenören under samma tid som ovan ha en ansvarsförsäkring för entreprenadverksamheten. Ansvarsförsäkringen syftar till att skydda honom mot skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom med anledning av entreprenaden.

Fråga kvarstår dock om detta försäkringsskydd är tillräckligt för parterna. Här måste man titta på övriga bestämmelser i AB 04.

Entreprenören ansvarar enligt AB 04 kap. 5 § 1 för skada på ej avlämnad del av entreprenaden samt enligt AB 04 kap. 5 § 5 för fel som framträder under garantitiden. Enligt AB 04 kap. 4 § 7 är garantitiden för entreprenörens arbetsprestation fem år från entreprenadens godkännande, om inte annat anges i kontraktshandlingarna, d.v.s. tre år längre än den tid han är skyldig att tillhandahålla försäkringsskydd.

Detta får till konsekvens att parter som endast har försäkring under de tider som krävs i AB 04 riskerar att vara utan försäkringsskydd under tre år. Entreprenören har som nämnts ingen skyldighet att hålla försäkring under resterande period av garantitiden.

Entreprenörens underlåtelse att teckna försäkring eller om han har tecknat försäkring till ett för lågt belopp är ett stort ekonomiskt risktagande, då han oavsett om han har försäkringsskydd eller inte ansvarar för skadorna enligt AB 04.

Entreprenören bör alltså se till att han har ett försäkringsskydd som täcker hela den period som han ansvarar för fel, både under och efter entreprenaden, och upp till hela det belopp som han ansvarar för. Utan komplettering av AB 04 i kontraktshandlingarna riskerar man att stå utan försäkringsskydd, vilket kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Detta innebär inte att man behöver teckna alla försäkringar som finns på marknaden för att försäkra sig om att man är skyddad, utan att man kontinuerligt bör rådgöra med sitt försäkringsbolag kring det skydd som är nödvändigt för den aktuella verksamheten eller den aktuella entreprenaden.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar