Kravet på fackmässig bedömning

Postat av: Carl-Johan Törnros 2014-10-16

Diskussioner rörande omfattning av entreprenaden är inte ovanliga inom entreprenadbranschen utan snarare en del av vardagen.

Vid entreprenader där AB 04 är tillämpliga förutsätts beställaren enligt 1 kap § 6 3 st ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning. En fackmässig undersökning kan t.ex. avse markförhållandena där en byggnation ska ske. Beställaren ansvarar enligt 1 kap § 6 1 st för de lämnade uppgifternas riktighet.

Ovanstående regler kompletteras med regeln om fackmässig bedömning i 1 kap § 8. Denna innebär att om det vid tiden för anbud saknas uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden ska förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning. För att kunna göra en fackmässig bedömning krävs det att entreprenören har en kunskapsnivå motsvarand eden en normalt kunnig yrkesman inom det aktuella området har.

Även fast beställaren har lämnat en fackmässig undersökning i förfrågningsunderlaget kan det ändå finnas uppgifter som inte framgår av förfrågningsunderlaget som entreprenören måste göra en egen fackmässig bedömning av.

Den fackmässiga bedömningen av arbetet kan påverka entreprenadens omfattning beroende på den bedömning som entreprenören gör. Om förhållandena under entreprenaden därefter visar sig avvika från entreprenörens fackmässiga bedömning kan detta medföra ett välgrundat krav på ersättning för ÄTA-arbeten. Dock är den bedömning som entreprenören ska göra inte alltid okomplicerad och det kan vara svårt för entreprenören att veta om beställaren längre fram kommer att dela entreprenörens uppfattning om entreprenadens omfattning.

Ibland kan entreprenören även ställas inför en osäkerhet innebärande att det både finns optimala eller negativa förhållanden vid entreprenadens utförande. Av 1 kap § 8 framgår inte hur entreprenören ska hantera denna fråga. Ofta har det dock hävdats att entreprenören ska utgå från de mest optimala förhållandena. Dock kan det även vara som så att entreprenören i sin fackmässiga bedömning ta hänsyn till risken för både negativa och optimala förhållanden och anpassa sitt anbud efter det.

Ovanstående fråga har ingen entydig rättslig praxis och för närvarande ligger det en tvist i Högsta domstolen som väntar på avgörande där förhoppningsvis klarhet kommer att bringas i frågan om vad entreprenören ska räkna med vid sin fackmässiga bedömning.


PUBLICERADE ARTIKLAR

Sambo – separation, samboavtal och bodelning

2020.02.16

Vad innebär det juridiskt att bli sambo och vad sker ekonomiskt när samboförhållandet upphör? Advokat Johan Lindgren förklarar Läs mer...

Fel i köp av fastighet

2020.02.10

I 4 kapitlet jordabalken regleras köp av fastighet. De huvudsakliga fel som kan uppstå vid sådant köp är Läs mer...

Hyresavtalets form

2020.02.07

Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska Läs mer...

Hur man ansöker om skilsmässa. Frågor och svar om äktenskapsskillnad. 

2020.01.22

Advokat Johan Lindgren ger en kortfattad information om hur man ensam eller gemensamt ansöker om skilsmässa och svarar Läs mer...

Att göra skillnad

2020.01.03

INTER:s jurister har mycket gemensamt. Det mest dominerande är att alla vill känna att vi gör skillnad för våra Läs mer...

Team INTER

2020.01.03

Vi på INTER är ett team där alla uppskattas och respekteras. Tillsammans företräder vi våra klienters intressen. Våra Läs mer...

INTER rådgivare till Hylast vid försäljning av verkstadsrörelse

2019.11.29

Hylast är en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon. Advokatfirman INTER har biträtt Hylast vid försäljning Läs mer...

Nya delägare i Advokatfirman INTER

2019.10.16

Advokaterna Johan Lindgren och Pontus Meilink har gått in som nya delägare i Advokatfirman INTER sedan den 1 Läs mer...


KATEGORIER