i Entreprenadjuridik

Diskussioner rörande omfattning av entreprenaden är inte ovanliga inom entreprenadbranschen utan snarare en del av vardagen.

Vid entreprenader där AB 04 är tillämpliga förutsätts beställaren enligt 1 kap § 6 3 st ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning. En fackmässig undersökning kan t.ex. avse markförhållandena där en byggnation ska ske. Beställaren ansvarar enligt 1 kap § 6 1 st för de lämnade uppgifternas riktighet.

Ovanstående regler kompletteras med regeln om fackmässig bedömning i 1 kap § 8. Denna innebär att om det vid tiden för anbud saknas uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden ska förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning. För att kunna göra en fackmässig bedömning krävs det att entreprenören har en kunskapsnivå motsvarand eden en normalt kunnig yrkesman inom det aktuella området har.

Även fast beställaren har lämnat en fackmässig undersökning i förfrågningsunderlaget kan det ändå finnas uppgifter som inte framgår av förfrågningsunderlaget som entreprenören måste göra en egen fackmässig bedömning av.

Den fackmässiga bedömningen av arbetet kan påverka entreprenadens omfattning beroende på den bedömning som entreprenören gör. Om förhållandena under entreprenaden därefter visar sig avvika från entreprenörens fackmässiga bedömning kan detta medföra ett välgrundat krav på ersättning för ÄTA-arbeten. Dock är den bedömning som entreprenören ska göra inte alltid okomplicerad och det kan vara svårt för entreprenören att veta om beställaren längre fram kommer att dela entreprenörens uppfattning om entreprenadens omfattning.

Ibland kan entreprenören även ställas inför en osäkerhet innebärande att det både finns optimala eller negativa förhållanden vid entreprenadens utförande. Av 1 kap § 8 framgår inte hur entreprenören ska hantera denna fråga. Ofta har det dock hävdats att entreprenören ska utgå från de mest optimala förhållandena. Dock kan det även vara som så att entreprenören i sin fackmässiga bedömning ta hänsyn till risken för både negativa och optimala förhållanden och anpassa sitt anbud efter det.

Ovanstående fråga har ingen entydig rättslig praxis och för närvarande ligger det en tvist i Högsta domstolen som väntar på avgörande där förhoppningsvis klarhet kommer att bringas i frågan om vad entreprenören ska räkna med vid sin fackmässiga bedömning.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar