i Entreprenadjuridik

Denna artikel rör några noteringar avseende preskriptionstid, d.v.s. tidsfristen för upphörande av rätt till betalning, som gäller för en fordran inom ett entreprenadförhållande. Den generella preskriptionstiden är enligt preskriptionslagen tio år. Förenklat innebär detta att man senast inom tio år från det att fordran tillkom måste framställa krav på betalning eller på annat sätt göra sin rätt gällande mot den som har en skuld.

Ett lagstadgat undantag från detta är den treåriga preskriptionstid som gäller för en konsumentfordran. Detta innebär att ett krav som en näringsidkare har på en konsument, om kravet avser en vara, en tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren tillhandahållit konsumenten i sin yrkesmässiga verksamhet, måste framställas senast inom tre år.

Utöver dessa lagstadgade preskriptionstider så innehåller byggsektorns standardavtal ett antal regler avseende preskription som avviker från preskriptionslagen.

Av AB 04 och ABT 06 kap. 6 § 19 följer att för entreprenörens fordringar avseende entreprenaden gäller en preskriptionstid om sex månader, räknat från entreprenadens godkännande. För den del av entreprenörens fordringar som avser kontraktssumman eller mervärdesskatt gäller dock en preskriptionstid om två år från entreprenadens godkännande. Även för arbeten utförda efter entreprenaden gäller en preskriptionstid om två år.

Reglerna i AB 04 kap. 6 § 19 om tvåårig preskription är nya i förhållande till AB 92, enligt vilket preskriptionslagens tioåriga preskription gällde för fordringar som avsåg kontraktssumman, mervärdesskatt och arbeten utförda efter entreprenaden.

Här skall också nämnas att enligt AB 04 och ABT 06 kap. 6 § 20, även beställarens fordringar på entreprenören, för arbete som beställaren tillhandahållit under entreprenaden, samt beställarens krav på kreditering för avgående arbete preskriberas sex månader efter entreprenadens godkännande.

Efter ett korrekt preskriptionsavbrott gäller en preskriptionstid om två år. Preskriptionsavbrott innebär att man inom den reglerade tiden exempelvis fakturerar eller på annat sätt anmäler och meddelar sitt krav, alternativt väcker talan eller åberopar skulden exempelvis vid domstol eller hos Kronofogden.

AB 04 och ABT 06 hänvisar i övriga fall till preskriptionslagens regler. Detta får bland annat till följd att om entreprenaden inte blir godkänd på sådant sätt som föreskrivs i AB 04 och ABT 06, så gäller istället preskriptionslagens regler om tioårig preskription.

För underentreprenader enligt AB-U och ABT-U gäller att preskriptionstiderna enligt AB 04 och ABT 06 kap. 6 § 19 skall vara fyra månader (istället för sex månader) respektive 22 månader (istället för två år). Preskriptionstiden för beställarens fordringar motsvarande kap. 6 § 20 skall enligt dessa avtal vara åtta månader.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar