i Okategoriserade

Vid flera distriktskonferenser som Maskinentreprenörerna anordnat har jag ombetts att tala om konsumenttjänstlagen och vad som kan vara tänkvärt vid slutande av avtal mellan Dig som entreprenör och en konsument. Eftersom avtalsförhållandet regleras en tvingande lagstiftning till konsumentens fördel ställer det en del krav på Dig som entreprenör för att tillvarata Dina rättigheter. Inte sällan tvingas entreprenören återta sina krav mot bakgrund av ett oklart avtalsförhållande.

Avtalet med konsumenten är det grundläggande för uppdraget. En allmän hållpunkt är att vara tydlig och försöka se vilka frågor som kan ha betydelse ur konsumentens synvinkel. Var noga och kontrollera med vem Du tecknar avtalet med och vem som skall betala för utfört arbete. Reglera vilket arbete som skall utföras, d v s vad ingår i entreprenadåtagandet och ange även vilka arbeten som inte skall ingå. Konsumenten kanske annars förväntar sig att ett visst arbete skulle ingå och tvist kan uppkomma.

Som näringsidkare har Du en skyldighet att avråda konsumenten från att låta utföra visst arbete om Du ser att det inte kommer att bli till nytta för konsumenten eller i linje med vad konsumenten förväntat sig. Om Du avråder bör Du alltid se till att det dokumenteras i skrift och att konsumenten får del av det. Du kan därigenom undvika bevissvårigheter om Du uppfyllt Din skyldighet att avråda eller inte. Konsekvensen av att avrådande inte skett är att konsumenten skall ställas i samma situation som om avrådande skett. Det innebär att Du kan riskera att inte få ersättning för utfört arbete.

Du har även omsorgsplikt som innebär att Du måste visa tillbörlig omsorg gentemot konsumenten och uppträda lojalt gentemot denne. Du måste underrätta konsumenten om förhållanden som kan ha betydelse för entreprenaden, inte välja onödigt dyrt material, samråda med konsumenten och ge honom lämpliga råd samt undanröja missförstånd och andra oklarheter.

Om ett avsteg görs från ett befintligt avtal eller om det under entreprenadarbetes gång inträffar nya omständigheter som medför förändringar i åtagandet bör det dokumenteras.

Det finns en gyllene regel: Skriv och bekräfta !

De arbeten som utförs åt konsumenter kan ofta röra sig om relativt låga belopp, så låga att Du som entreprenör inte finner det lönt att gå vidare med ett rättsligt anspråk mot konsumenten. Om Du måste anlita en advokat måste man ta hänsyn till de kostnader som uppkommer för uppdraget och ibland kan arvodet slutligen komma att överstiga det omtvistade värdet. Om Du har en rättsskyddsförsäkring träder den ikraft först om kravet överstiger ett halvt basbelopp (19.300 kr). Om målet handläggs som ett mål om mindre värde (småmål) kommer Du att själv få stå för Dina egna rättegångskostnader. Av den anledningen måste vi ofta i samband med rådgivning lämna förslaget att söka en förlikning till så bra villkor som möjligt.

Advokaten Elisabeth Rull

Andreas Hagen
Telefon:  +46 (0)8 796 90 70

Andreas Hagen är verksam som advokat och delägare på Advokatfirman INTER i Stockholm. Advokatfirman INTER når du på adressen Box 87, 101 21 Stockholm eller via Internet på www.inter.se

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar