Vilseledande förpackning

Det är inte tillåtet att i marknadsföringen göra efterbildningar som kan vilseleda konsumenten om en produkts kommersiella ursprung. En produkts förpackning kan vara en [...]

Angrepp på företagshemligeter

Fråga: Tre av våra anställda har startat eget och marknadsfört sina varor och tjänster till våra kunder för priser som väl understiger våra tidigare. Vi misstänker att de redan i slutet av sina [...]

Bestickning och muta

Relationsfrämjande åtgärder förekommer i olika former inom näringslivet. Det kan vara representation, festevenemang, idrottstävlingar, olika bonusarrangemang, nöjesresor, presenter eller [...]

Vitesklausuler i avtal

Vitesklausuler är vanligt förekommande i entreprenadkontrakt. En vitesklausul är en bestämmelse i avtalet som anger att part som gör ett kontraktsbrott skall betala ett på förhand bestämt [...]

Konsumentens nya börda

I ett mål som gällde två näringsidkare har Högsta domstolen i ett uppmärksammat prejudikat från 2001 uttalat vem som har bevisbördan för att avtal har träffats om priset vid köp och arbetsbeting. [...]