i Avtalsjuridik

Vitesklausuler är vanligt förekommande i entreprenadkontrakt. En vitesklausul är en bestämmelse i avtalet som anger att part som gör ett kontraktsbrott skall betala ett på förhand bestämt penningbelopp till den andra parten.

Vitesklausuler kan användas som påföljd för kontraktsbrott av många olika slag. Vid dröjsmål brukar vite utgå med ett visst belopp per påbörjad dag eller vecka som förseningen pågår. I andra sammanhang kan vitet utgå med ett visst belopp för varje enskild överträdelse. En vitesklausul kan formuleras såhär: ”Bryter part mot bestämmelserna 2 § och 3 § i detta avtal skall denne vid anfordran till den andra parten utge ett vite om 200.000 kronor i varje enskilt fall”.

Vitet har åtskilliga fördelar. Den drabbade parten får genom avtalsvitet alltid ersättning för skada eller olägenhet till följd av kontraktsbrottet. Vidare är vitet i regel ett effektfullt påtryckningsmedel för att förmå parterna att följa vissa viktiga bestämmelser i avtalet – framför allt om vitesbeloppet är kännbart. Parterna vet också i förväg vad ett kontraktsbrott kommer att innebär ekonomiskt. Man slipper föra långdragna och oberäkneliga förhandlingar om skadans storlek.

Det finns inget krav på att kontraktsbrottet skall ha medfört någon skada för att vite skall utgå. Däremot kan oskäligt höga vitesbelopp jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Vid en bedömning av vad som är oskäligt får man se till partens intresse av klausulen i sig, hur stor den faktiska ekonomiska skadan varit samt vilket kontraktsbrott som har skett. Föreligger det ett missförhållande mellan vitesbelopp och kontraktsbrott finns det utrymme för jämkning.

Har man avtalat om visst vite för visst kontraktsbrott, kan man inte dessutom begära skadestånd om det visar sig att den faktiska skadan är högre än vitesbeloppet. Man brukar säga att en vitesklausul är en exklusiv reglering av skadeståndsskyldigheten. Skulle vitet vara lägre än den faktiska skadan kan vitet därför i praktiken bli som en ansvarsbegränsning. Jag brukar därför lägga in ett särskilt tillägg som anger att part har rätt att i stället för vite begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan.

Man bör noggrant fundera igenom vad man vill uppnå med vitet. Skall det enbart utgöra ett påtryckningsmedel eller skall det kompensera skada? Har man balanserat vitesklausulen korrekt är den ett effektivt medel för att undvika konflikter.

Andreas Hagen
Telefon:  +46 (0)8 796 90 70

Andreas Hagen är verksam som advokat och delägare på Advokatfirman INTER i Stockholm. Advokatfirman INTER når du på adressen Box 87, 101 21 Stockholm eller via Internet på www.inter.se

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar