i Okategoriserade

1.1 Upphovsrätt

1.1.1
Upphovsrätt kan erhållas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”URL”). Grundförutsättningen för ett upphovsrättsligt skydd är att det man skapat – verket – är självständigt och originellt. Det skall härröra från upphovsmannen själv och vara ett resultat av hans personliga, skapande insats. Att det skall föreligga ett visst mått av särprägel innebär ett krav på verkshöjd. Den närmare innebörden av kravet på verkshöjd är olika på olika litterära och konstnärliga områden.

Upphovsrätten inskränker sig inte till verket i den givna formen. Principiellt omfattar upphovsrätten även verkets överföring till andra former, t.ex. när en roman görs om till en film.

Upphovsrätten omfattar däremot inte verkets ämne, motiv eller idé och inte heller de tankar, erfarenhetsrön eller uppgifter om fakta som läggs fram i verket.

1.1.2
Ett datorprogram i sig är normalt sett förenat med upphovsrätt. Det skyddas som ett ”litterärt verk” enligt URL. Skyddet är ett formskydd och omfattar programmets lika återgivningsformer såsom källkod och objektkod mm. Det är sålunda datorprogrammets uttrycksform och inte de bakomliggande idéerna som har det rättsliga skyddet. Häri innefattas även programvarans förberedande designmaterial såsom t ex grafiska ritningar, matematiska formler och beräkningar, ritningar i allmänhet och tekniska beskrivningar. Upphovsrätten tillkommer enligt huvudregeln den som skapat datorprogrammet.

1.2 Patenträtt

1.2.1
Patenträtt kan efter ansökan till Patent- och registreringsverket beviljas den som gjort en uppfinning, vilken kan utnyttjas industriellt. Patent meddelas endast beträffande uppfinning som är ny i förhållande till vad som är känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån. Det finns sålunda ett krav på s.k. generell eller absolut nyhet, som också innebär att nyhetsverkan är oberoende av var i världen och på vilket språk ett tidigare tillgängliggörande har skett.  Vidare finns ett krav på ”väsentlig skillnad” eller vanligen betecknat med ordet ”uppfinningshöjd”. Ett patent kan upprätthållas i högst 20 år.

1.2.2
Patent kan sålunda erhållas på tekniska uppfinningar. Datorprogram faller emellertid uttryckligen utanför patentlagen men har i praxis ändå givits visst skydd. Dessutom åtnjuter datorprogram i allmänhet skydd enligt upphovsrättslagen, jfr ovan.

1.3 Mönsterrätt

Mönsterrätt benämns den ensamrätt att yrkesmässigt få utnyttja ett mönster som dess skapare genom registrering kan erhålla. Ansökan om registrering görs hos Patent- och registreringsverket. Mönster registreras endast om det väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före dagen för ansökningen. Mönsterrätt kan någon sålunda endast få om mönstret är nytt och särpräglat. Mönsterskyddet gäller under fem år och kan på begäran förnyas för ytterligare två femårsperioder.

1.4              Varumärke

Med varumärke menas ett kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja varor och tjänster som han tillhandahåller från andra näringsidkares varor och tjänster.  Ett varumärke kan bestå av figur, ord, bokstäver, siffror, så ock av säregen utstyrsel av vara eller dess förpackning. Näringsidkare kan erhålla ensamrätt till varumärket genom registrering eller inarbetning. Ett varumärke kan registreras i varumärkesregistret endast om det är ägnat att särskilja innehavarens varor från andras. Beslutande myndighet är Patent- och registreringsverket. Om ansökningen om registrering vinner bifall gäller ensamrätten i tio år med möjlighet till förlängning.

Andreas Hagen
Telefon:  +46 (0)8 796 90 70

Andreas Hagen är verksam som advokat och delägare på Advokatfirman INTER i Stockholm. Advokatfirman INTER når du på adressen Box 87, 101 21 Stockholm eller via Internet på www.inter.se

Senaste artiklarna
Showing 1 comments
pingbacks / trackbacks

Skriv en kommentar