i Okategoriserade

I anslutning till den tidigare artikeln om förväxlingsbara förpackningar har en läsare undrat vad det är som gäller beträffande storleken på förpackningen i förhållande till innehållet.

I marknadsföringslagen sägs att en näringsidkare inte får använda sig av förpackningar som genom sin storlek eller yttre utformning i övrigt är vilseledande i fråga om produktens mängd, storlek eller form.

När det gäller förpackningen som sådan, skall som huvudprincip, denna inte göras större än innehållet kräver. Förpackningen skall alltså anpassas så att risken för missuppfattningar om innehållet undanröjes. Hänsyn måste självklart tas till olika faktorer som inte har med förpackningens säljfrämjande funktion att göra, t e x att varan måste skyddas under distributionen och vara lätt att transportera. Ibland måste därför en i och för sig vilseledande förpackning accepteras, om det övertygande kan visas att det med hänsyn till olika godtagbara faktorer inte är praktiskt möjligt att använda en annan form.

Om formen är vilseledande krävs det dock att det vilseledande intrycket neutraliseras genom tydliga och lättförståliga angivelser på förpackningen.

Att avgöra om en neutralisering fordras eller ej är inte alltid lätt. Som regel kan man dock säga att om konsumenten då hon öppnar förpackningen sannolikt blir besviken kan det finnas all anledning att göra en neutraliserande angivelse på förpackningen. Man bör under alla omständigheter ha klart för sig att en neutraliserande upplysning alltid är att betrakta som en nödlösning eftersom förpackningen i sig som huvudregel inte skall vara vilseledande.

Hur en neutralisering skall göras får avgöras i det enskilda fallet. När det gäller t e x innehållet i livsmedelsprodukter kan en kraftig markering av fyllnadsgraden med åtföljande text vara lämplig eller att använda sig av en genomskinlig förpackning. Rent generellt kan sägas att särskild försiktighet vid utformningen av förpackningen krävs när det är fråga om konsumentförpackningar på livsmedelsområdet. Man skall också komma ihåg att vilseledandet kan förstärkas eller förminskas av eventuella tryckta bilddekorer på förpackningen.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar