i Okategoriserade

Under en golfrunda i sommar lyckades en person ”slica” ett utslag så kraftigt att bollen inte bara landade out-of-bounds utan även på en bil som stod parkerad i anslutning till banan. Kan personen bli ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppstått på bilen?

Erik Jansson på INTER reder ut begreppen:

Frågan om och vid vilka fall en golfspelare kan drabbas av skadeståndsskyldighet om han eller hon träffar en person eller egendom utanför golfbanans gränser är sannolikt något som många gånger diskuterats golfare emellan. (Detta särskilt bland golfande jurister).

Frågan om ”hur snett man får slå” innan skadståndskyldighet uppstår prövades av Högsta domstolen (HD) i det, i vart fall inom juristkretsar, uppmärksammade rättsfallet NJA 1993 s 149. Vad som hade hänt var att en man efter ett misslyckat utslag hamnat i utkanten av banans gräns, i närheten av en parkeringsplats. Därefter slog mannen ytterligare ett misslyckat slag som träffade en bil som stod parkerad utanför banan, d.v.s. ”out-of-bounds”.

Fordonets ägare, ett bolag, väckte talan mot mannen och yrkade ersättning för reparationskostnaderna. Såväl tingsrätt som hovrätt bedömde att mannan varit vårdslös och att han därför var skyldig att utge ersättning för de skador hans felriktade golfslag orsakat.

Målet överklagades till HD som inledningsvis konstaterade att ”Golf är ett spel av bitvis farlig karaktär, eftersom en person eller ett föremål som träffas av en golfboll kan få allvarliga skador”. Vidare konstaterade HD — mycket klarsynt — att det under golfspel inte är ovanligt att spelaren får en felträff, som medför en oavsedd skruv på bollen. Mannen borde därför ha räknat med att han kunde få en felträff och att en sådan felträff skulle kunna träffa den aktuella bilen.

Med hänvisning till detta ansåg HD (alla utan justitierådet Munck) att spelaren borde ha slagit ett kortare slag mot banans linje, även om detta hade kostat honom ett slag på hålet. Genom att inte göra så bedömdes mannen ha varit vårdslös. En slutsats av HD:s avgörande (förutom att HD anser att golf är ett spel) är att det fordras att en spelare under spelets gång tar viss hänsyn till de risker som ett eventuellt felriktat slag kan komma att medföra.

En omständighet som skiljer sig åt mellan vår persons situation och den i det redovisade rättsfallet — och som enligt min mening är av avgörande betydelse — är att personen, som jag förstått saken, spelade bollen från tee och att mannan ovan genom ett misslyckat utslag hade hamnat i banans utkant när denne skulle slå sitt andra slag. Det måste därför, enligt min bedömning, ha förelegat mycket speciella omständigheter för att personen ska kunna hållas skadeståndsskyldig om personen spelat bollen från tee och i riktning mot greenen. En annan fråga är om banan är korrekt utformad om det ens är möjligt att träffa en bil på så sätt som personen uppgett, endast genom ett felriktat utslag.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar