Undersökningsplikt vid köp av fastighet

Postat av: Andreas Hagen 2019-01-25

Enligt 4 kap 19 § andra stycket jordabalken får köparen av en fastighet inte åberopa som fel en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Innebörden av bestämmelsen om köparens undersökningsplikt är att säljaren ansvarar för sådana fel som inte är upptäckbara (s.k. dolda fel), medan köparen själv får stå för fel som kunnat upptäckas. Undersökningsplikten omfattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel.

Även svårtillgängligt utrymme – såsom kryputrymme under byggnad – omfattas av undersökningsplikten, se t.ex. NJA 1980 s. 555. Ingrepp i byggnad eller mark behöver dock normalt inte göras för att undersökningsplikten skall anses vara fullgjord, se NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärr), NJA 1979 s. 790 (sjunkbrunn), NJA 1983 s. 858 (golvbjälklag) och NJA 1984 s. 3 (slutet vindsutrymme). Om köparen anlitat besiktningsman som inte upptäcker visst fel är detta något som köparen själv ansvarar för såvida felet är sådant att en tillräckligt kunnig lekman bort upptäcka det.

I ett meddelat domstolsavgörande missade en besiktningsman att det förelåg fukt i en krypgrund. Köparen menade emellertid att det var fråga om ett dolt fel och väckte talan om köpets återgång alternativt prisavdrag. Visserligen var utrymmet svårtillgängligt men så länge det inte krävdes ingrepp i byggnaden för att kunna inspektera ansåg tingsrätten att felet omfattades av undersökningsplikten. Av betydelse för bedömningen av omfattningen av undersökningsplikten var även att byggnaden var över 30 år gammal, att det var fråga om ett fritidshus och att plintgrunden var igentäckt med skivor. Det förhållandet att köparen anlitat en besiktningsman för att utföra överlåtelsebesiktningen befriade inte köparen från sin undersökningsplikt. För det fall besiktningsmannen brustit i sin undersökning är det något som köparen – i förhållande till säljaren – själv får bara ansvaret för konstaterade tingsrätten. Köparen ansågs sammantaget inte ha fullgjort sin undersökningsplikt och yrkandena om köpets återgång alternativt prisavdrag ogillades. Domen har inte överklagats.


PUBLICERADE ARTIKLAR

INTER rådgivare till Hylast vid försäljning av verkstadsrörelse

2019.11.29

Hylast är en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon. Advokatfirman INTER har biträtt Hylast vid försäljning Läs mer...

Nya delägare i Advokatfirman INTER

2019.10.16

Advokaterna Johan Lindgren och Pontus Meilink har gått in som nya delägare i Advokatfirman INTER sedan den 1 Läs mer...

Var ska barnen bo vid separation eller skilsmässa?

2019.10.15

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om hur barnen ska bo efter separationen. De flesta föräldrarna önskar att Läs mer...

Utgångspunkterna för uppsägning av lokalhyresgäst

2019.10.07

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för att säga upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst Läs mer...

Custody disputes – How to apply for sole custody in Sweden (vårdnadstvist)

2019.08.23

Applying for sole custody is often a hard decision to make. Therefore, it is advised to seek qualified Läs mer...

Our name is our mission

2019.08.22

The essence of law is to solve disputes between parties, to guide between right and wrong, between black Läs mer...

We do believe in INTERaction

2019.08.21

INTER provides insight. At INTER, interaction with the outside world is a given. We read, attend seminars, comment Läs mer...

Köprättsliga garantier

2019.07.11

Som advokat får jag tillfällen att diskutera garantier med entreprenörer. Jag har då upptäckt att begreppet garanti ges Läs mer...


KATEGORIER