i Okategoriserade

Patent- och registreringsverket (”PRV”) hävde, i ett beslut av den 28 juni 2013, en livsmedelstillverkares registrering av varumärket ”Gästabud” (invändningsärende 2012/0088/0001). Varumärket hade tidigare registrerats som ordmärke i klass 29 för produkterna ”kött, fisk, fjärderfä och vilt”.  

Invändaren mot registreringen hade anfört att märket saknade särskiljningsförmåga för samtliga varor. Till stöd åberopade invändaren bl.a. att ordet ”gästabud” är ett vanligt ord i det svenska språket och en gängse term inom sektorn för livsmedel, utskänkning av mat och dryck och festarrangemang.  Vad gälle det matvaror som ordet gästabud hade registrerats som varumärke för, ansåg invändaren att ordet ”gästabud” angav varornas art, kvalitet, avsedda användning och egenskaper i övrigt. Användningen av ordet ”gästabud” i samband med en köttprodukt, skulle t.ex. visa. att köttprodukten till sin art är gammeldags och av en finare kvalitet då den serveras vid högtidliga sammanhang, att den förr i tiden serverades vid gästabud, att den skall serveras vid gästabud eller att produkten på något annat sätt är hänförlig till ett gästabud, eller någon annan typ av fest, bjudning eller liknande. Invändaren ansåg sålunda att det fanns ett frihållningsbehov för ordet ”gästabud”, så att även andra än innehavaren av varumärkesregistreringen kan använda ordet vid t.ex. marknadsföring av köttprodukter.  

Livsmedelstillverkaren, som hade låtit registrera ordet ”gästabud”, anförde att ordet visst hade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Detta bl.a. eftersom ordet, enligt livsmedelsföretaget, inte var ett känt uttryck för att beskriva ”kött, fisk, fjäderfä och vilt” eller för att ange dessa varors väsentliga egenskaper.  

PRV konstaterade att de aktuella varorna riktade sig till konsumeter i allmänhet samt till återförsäljare och professionella aktörer i livsmedelsindustrin. PRV konstaterade vidare at ordet ”gästabud”, enligt Norstedts svenska ordbok, har betydelsen ”fest med många inbjudna”. Även om ordet skulle bära en något ålderdomlig  prägel, kunde det likafullt användas för att beskriva nutida festliga evenemang.  PRV ansåg därför att ordet ”gästabud”, i förhållande till de varor varumärket registrerats för, får anses ägnat att i handeln visa varornas avsedda användning. PRV fann därför att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga för de aktuella varorna, varvid varumärkesregistreringen skulle upphävas.  

PRV:s beslut har överklagats till Patentbesvärsrätten.  

Invändaren företräddes av Advokatfirman INTER och advokat Krister Axner.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar