i Okategoriserade

Maskinentreprenören åtalades för att ha gjort sig skyldig till brott mot arbetsmiljölagen och åklagaren yrkade på utdömande av företagsbot.

Maskinentreprenören var innehavare av en sk dumper som pga brister ansågs ha förorsakats en dödsolycka. Arbetsmiljöverket beslutade efter inspektion om förbud att använda dumpern intill dess bristerna avhjälptes. En trafikpolis kunde två år senare konstatera att den aktuella dumpern användes av maskinentreprenören på en byggarbetsplats samt att det förelåg samma brister på dumpern som i Arbetsmiljöverkets rapport. Åklagaren påstod att maskinentreprenören uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot ett förbud meddelat med stöd av arbetsmiljölagen då denne brukat dumpern i strid mot gällande förbud. Åklagaren påstod vidare att maskinentreprenören brutit mot föreskift i arbetsmiljölagen genom att underlåta att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om annan inträffad olycka vid hantering av dumpern.

Maskinentreprenören bestred ansvar och gjorde bl a gällande att påtalade fel var åtgärdade eller uppkommit senare utan deras vetskap.

Vid en samlad bedömning av utredningen i målet ansåg domstolen att åklagaren inte förmått styrka att företrädare för maskinentreprenören haft kännedom om att dumpern fortfarande haft brister och trots detta använt fordonet i bolaget. Inte heller var det styrkt att företrädare för maskinentreprenören vid olyckstillfället haft kännedom om den inträffade olyckan. Mot bakgrund av att det inte var visat att något brott var begånget mot arbetsmiljölagen ogillade domstolen åklagarens talan om företagsbot.

Maskinentreprenören företräddes av advokaten Lars-Göran Bergström på Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar