i Avtalsjuridik, Köp- och handelsrätt

Nedan följer ett antal punkter som köparen bör tänka på i samband med genomgång eller upprättande av avtal om köp av lös egendom (vara).

A. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER I AVTALET

1.1 Parter
Vem är din part i avtalet?
Finns partens organisationsnummer angivet?

1.2 Avtalsobjektet
Vad skall levereras enligt avtalet?
Finns det någon beskrivning av produkten?
Är produktens egenskaper och kvalitet definierad?
Är det angivet vilken kvantitet som skall levereras?

1.3 Platsen för fullgörandet
Skall produkten levereras av säljaren eller skall den hämtas av köparen?
Innehåller avtalet någon leveransklausul (tex FOB, CIF mm) och i så fall – är den passande?

1.4 Tiden för fullgörandet
Är det angivet någon preciserad tidpunkt för när leverans skall ske eller är uppgiften inte exakt?

1.5 Priset
Är priset bestämt i ett för allt?
Tillkommer det någon kostnad utöver det pris som angivits?
Innefattar beloppet moms?
Finns det någon index- eller prishöjningsklausul?

1.6 Betalning
Framgår det när betalning skall erläggas?
Skall betalning erläggas i delbetalningar?
Utgår ränta på inte förfallen post?
Föreligger skyldighet att betala även vid utebliven eller försenad leverans?
Har köparen rätt att hålla inne betalningen vid säljarens kontraktsbrott?
Finns det intaget förfalloklausul vid försenad betalning?

B. SÄLJARENS PRESTATION I TID

2.1 När skall leveransen anses vara avlämnad?
Hur bestäms det när säljaren fullgjort leveransen?

2.2 Innefattar säljarens prestation något mera än själva leveransen av köpegodset, t ex montering, utbildning etc?
Vid vilken tidpunkt skall i så fall denna ytterligare prestation vara fullbordad?

C. FARAN FÖR VARAN

3.1 När övergår faran för varan på köparen?
– Vid själva avlämnandet?
– Vid annan tidigare tidpunkt?
– Vid tidpunkt när ytterligare prestation är fullgjord (tex montering)?

3.2 På vem ankommer det att hålla varan försäkrad
– innan leverans;
– under transport ; och
– efter leverans?

D. DRÖJSMÅL MED LEVERANSEN

4.1 Reklamation
Har köparen skyldighet att vidta åtgärd för att kunna göra gällande påföljd i anledning av dröjsmål?
Skall köparen reklamera och i så fall inom vilka frister?
När börjar reklamationsfristen löpa?
Finns det krav om att reklamation skall ske skriftligen?

4.2 Påföljder
Hvilka påföljder kan köparen göra gällande i anledning av dröjsmål?
Föreligger rätt för köparen att kräva
– fullgörelse;
– hävning; samt
– skadestånd?

4.3 Hävning
Inom vilken tidsfrist måste köparen framföra hävningsförklaring?
Krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen för att denne skall ha rätt till att häva köpet?

4.4 Skadestånd
Har köparen rätt till skadestånd även om inte hävning sker?
Föreligger rätt till skadestånd vid hävning?
Har säljaren friskrivet sig från skadeståndsansvar helt eller har säljaren friskrivit sig från viss typ av skada så som indirekt skada eller följdförlust?
Är skadeståndet beloppsbegränsat?

E. FEL I LEVERANSEN

5.1 Reklamation
Föreligger skyldighet för köparen att vidta åtgärd för att kunna göra gällande påföljd i anledning av fel?
Har köparen skyldighet att undersöka varan efter leverans?
Skall köparen reklamera och inom vilken tidsfrist?
När börjar reklamationsfristen löpa?
Finns det krav om att reklamation skall ske skriftligen?
Hur länge i tiden efter köpet äger köparen påtala fel?

5.2 Påföljder
Vilka påföljder kan köparen göra gällande i anledning av fel i varan.
Föreligger rätt för köparen att kräva
– avhjälpande;
– omleverans;
– prisavdrag;
– hävning; samt
– skadestånd?

5.3 Avhjälpande och omleverans
Inom vilken tid skall avhjälpandet skett eller omleverans vidtagits?
Vem skall stå kostnaderna för avhjälpandet eller omleveransen?
Skall avhjälpandet ske på köparen plats? Om inte – vem skall transportera varan och stå den kostnaden?
Vad händer vid dröjsmål med avhjälpandet eller omleverans?.
Har köparen rätt att själv på säljarens bekostnad avhjälpa felet eller införskaffa ersättningsvara?

5.4 Prisavdrag
Föreligger rätt till prisavdrag även om rättelseåtgärder som avhjälpande och omleverans inte vidtagits?
Hur skall prisavdraget beräknas?

5.5 Hävning
Inom vilken tidsfrist måste köparen framföra hävningsförklaring?
Krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen för att denne skall ha rätt till att häva köpet?

5.6 Skadestånd
Har köparen rätt till skadestånd även om inte hävning sker? Föreligger rätt till skadestånd vid hävning?
Har säljaren friskrivet sig från skadeståndsansvar helt eller har säljaren friskrivit sig från viss typ av skada så som indirekt skada eller följdförlust?
Är skadeståndet beloppsbegränsat?

F. BETALNINGEN

6.1 När skall betalningen erläggas?

6.2 Skall betalningen erläggas i flera olika poster?
Utgår ränta på ej förfallen post?
Förfaller samtliga delposter till omedelbar betalning om dröjsmål föreligger med betalning av en eller flera enskilda poster?

6.3 Hur påverkas betalningsskyldigheten om säljaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott?
Har köparen rätt att innehålla betalningen eller del av denna?

6.4 Vilka påföljder kan säljaren göra gällande om betalning ej sker i rätt tid?
Föreligger rätt för säljaren att
– hålla fast vid köpet och kräva betalning;
– häva;
– kräva skadestånd;
– ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter
– göra gällande förfalloklausul? (jfr 6.2)
Har säljaren rätt att hålla inne hela eller delar av leveransen av varan i avvaktan på betalning?

6.5 I vilken valuta skall betalningen erläggas?

G. ÖVRIGT I AVTALET

7.1 Äganderättsförbehåll
Har säljaren förbehållit sig äganderätten till varan till dess den är full betald eller rätten att återta varan om köparen inte fullgör sina skyldigheter?
Normalt är inte äganderättsförbehåll/återtagandeförbehåll giltigt om det
– inte har upprättats (avtalats) innan varan överlämnades till köparen eller
– avser vara som det av omständigheterna framgår att köparen äger konsumera eller sälja vidare innan den är slutbetald.

7.2 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Har säljaren rätt överlåta hela eller delar av sina skyldigheter och rättigheter enligt avtalet till annan?
I den mån betalning skall erläggas till annan än säljaren, innehåller avtalet klausul som föreskriver att invändningsrätten mot den nya borgenären skärs av (sk cut off-klausul)?

7.3. Avtalets form
Innehåller avtalet
– föreskrift om att avtalet skiftliga form utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör och att det skriftliga avtalet ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet (sk integrationsklausul)?
– bestämmelse som anger att ändringar av avtalet skall vara skriftligt avfattade för att gälla?

7.4 Innehåller avtalet regel om att ogiltighet av en avtalsbestämmelse inte skall medföra ogiltighet av övriga delar av avtalet (sk severability clause)?

7.5 Tvist
Regleras det på vilket vis tvister i anledning av avtalet skall lösas mellan parterna?
Skall tvist lösas genom
– skiljedom;
– domstol;
– medling;
– annat förfarande?

7.5.1 Skiljedom
– Skall skiljeförfarandet lösas enligt lag eller genom visst institut (t ex Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut)?
– Finns reglering om hur skiljenämnden skall vara sammansatt och var skiljeförfarandet skall äga rum?

7.5.2 Domstol
– Anvisar avtalet särskild domstol?
– Finns förbehåll som avskär möjligheten att överklaga till högre instans?

7.6 Underskrift
– Anges ort och datum samt parternas underskrifter?
– Anges hur många originalexemplar av avtalet som föreligger?
– Har företrädare för säljaren behörighet att företräda denne? I den mån part utgör ett bolag bör avtalet undertecknas av bolagets behöriga firmatecknare eller av ombud som kan uppvisa fullmakt utfärdad av bolaget och undertecknad av behörig firmatecknare.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar