i Okategoriserade

I fd justitierådet Bertil Bengtssons departementspromemoria föreslås lagstiftning om hotelltjänster, med syfte att klargöra det delvis omtvistade rättsläget och stärka konsumentskyddet.

Regler om denna avtalstyp ska tas in som ett särskilt avsnitt i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse. Bestämmelserna i 12 kap. JB ska i princip inte vara tillämpliga på avtalet.

Lagförslaget innehåller en reglering av rättsförhållandet mellan parterna som i vissa avseenden ska vara tvingande till hotellgästens skydd. Delvis bygger förslaget på den praxis som tillämpas i dag.

I huvudsak föreskrivs följande.

Rörande avtalstiden ska råda avtalsfrihet.

Vissa dispositiva regler ges om hotellgästens rätt till avbeställning, medan tvingande bestämmelser förekommer om hotellets skyldighet att tillhandahålla rum vid föreskriven tid samt om hotellgästens rätt att kräva förutsatt standard på boendet och påföljder vid brister i detta avseende.

Ett presumtionsansvar – ansvar för vållande med omkastad bevisbörda – ska gälla vid brister i hotellrummets skick, medan i övrigt hotellgästen är berättigad till skadestånd bara om vållande visas på hotellets sida.

Lämnas egendom till förvaring hos hotellet ska dock konsumenttjänstlagen gälla.

Vidare förekommer regler om hotellgästens betalningsskyldighet, vårdplikt och skyldighet att visa hänsyn vid vistelsen i hotellet. Vid väsentliga kontraktsbrott i dessa avseenden ska hotellet ha hävningsrätt.

Hotellgästen ska dessutom svara för skador på hotellets egendom vid styrkt vållande.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar