i Okategoriserade

Den 26 november 2003 tecknade ett bageri en företagsförsäkring hos Moderna Försäkringar. Försäkringen tecknades genom en försäkringsmäklare. Den 27 september 2006 inträffade en brand i bageriets lokaler. Moderna Försäkringar vägrade att betala ut ersättning på grund av att försäkringsbolaget var av uppfattningen att bageriet lämnat felaktiga eller ofullständiga upplysningar vid tecknandet av försäkringen.

Försäkringsbolaget kunde konstatera att bageriet under en treårsperiod innan försäkringen tecknades råkat ut för inbrott och flera anlagda bränder med en sammanlagd skadekostnad på sju miljoner kronor. Enligt försäkringsvillkoren hade bageriet därmed inte rätt till att teckna försäkring utan att ha uppfyllt sin upplysningsplikt om tidigare skador.

Bageriet väckte talan i domstol med yrkande om utfående av försäkringsersättningen. Det var ostridigt i målet att bageriet vid skadetillfället hade ett gällande försäkringsavtal och att en ersättningsgill skada hade inträffat genom branden. Frågan i målet var om bageriet genom den mäklare som förmedlade affären lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter så att upplysningsplikten i försäkringsvillkoren ej var uppfylld.

Mäklaren uppgav i sitt vittnesmål att hon lämnat uppgifter till försäkringsbolagets representant vid tecknandet av försäkringen om bl a att två brandsabotage inträffat i bageriet. Försäkringsbolagets representant uppgav då enligt henne att han kände till dessa bränder eftersom han sett ett inslag på TV om bränderna. Representanten skulle därefter återkomma med besked om eventuell försäkring. Någon vecka därefter hade de en ny kontakt. Försäkringsbolagets representant meddelade då att det gick bra att teckna försäkring. Vid sitt vittnesmål i tingsrätten sade försäkringsbolagets representant att han hade en dålig minnesbild av vad som avhandlades vid tecknandet av försäkringen.

Sammantaget ansåg tingsrätten att det var styrkt att bageriet vid tecknandet av försäkringen upplyst försäkringsbolagets representant om de två bränderna och att representanten uppgivit sig ha kännedom om bränderna eftersom han sett ett TV-inslag om detta. Tingsrätten fann därmed att bageriet accepterats som kund trots sin skadehistorik och att bageriet får anses ha uppfyllt sin upplysningsplikt. Tingsrätten förpliktade sålunda Moderna Försäkringar att betala ut försäkringsersättningen.

Bageriet företräddes av advokaten Mario Ashman på Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar