i Fokus

Många klienter är frågande till vad som egentligen är skillnaden mellan jurist och advokat.

Jurist är inte någon skyddad titel. Det innebär att en person som arbetar med juridiskt arbete kan kalla sig för jurist utan att för den skull ha genomgått juristutbildningen. De flesta så kallade jurister har dock gått igenom juristutbildningen.

Titeln advokat är dock skyddad enligt lag. En advokat måste ha genomgått juristutbildningen. Därutöver krävs att advokaten har viss arbetslivserfarenhet för att kunna ansöka om att bli medlem i Sveriges Advokatsamfund och erhålla titeln advokat.

För att upptas som medlem av Sveriges Advokatsamfund krävs att man ska:

  • ha sin hemvist i Sverige eller ett annat land inom EU och EES eller i Schweiz.
  • ha avlagt de kunskapsprov som krävs för domarbehörighet, d.v.s. i Sverige ha en jur. kand.- eller juristexamen
  • i minst tre år ha ägnat sig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, och även göra det vid tiden för ansökan
  • ha genomgått Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen, och därefter godkänts i examen
  • ha gjort sig känd för redbarhet, och i övrigt anses lämplig att verka som advokat.

Den sista punkten blir uppfylld genom att kollegor och domstolar som den sökande kommit i kontakt med under sin yrkesutövning får en möjlighet att yttra sig över den sökandes ansökan om medlemskap i Advokatsamfundet.

Är man advokat måste man också efterleva de etiska regler om god advokatsed, som är ett viktigt regelverk för advokaternas yrkesetik. Där finns bland annat regler om advokaternas arvode, deras förhållande till och agerande gentemot kollegor, klienter, motparter och domstolar.

Den som är missnöjd med en advokats sätt att agera eller sköta sitt uppdrag kan göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Om anmälan är befogad kan disciplinnämnden tilldela advokaten en erinran, en varning och t o m utesluta advokaten från Advokatsamfundet.

Är det skillnad i arvode att anlita advokat eller jurist? Det bör man naturligtvis undersöka när man anlitar sitt ombud. Om advokat eller jurist arbetar utifrån ett uppdrag där klienten beviljats rättshjälp är det inte någon skillnad i arvode. Då arbetar såväl advokaten som juristen utifrån rättshjälpstaxan.

Många gånger, i vart fall när det gäller familjerättsliga mål, upplever jag att det inte är någon större skillnad i taxa mellan jurister på juristfirmor och advokater/jurister på advokatbyråer.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar