i Musikjuridik

En musiker kan bedriva både momspliktig och icke-momspliktig verksamhet. En musiker som själv skriver sina verk, spelar in dem på skiva och framför dem live, bedriver både momspliktig och icke-momspliktig verksamhet parallellt. Detta medför såväl gränsdragningsproblem, som komplikationer vad gäller avdragsrätt för ingående moms.

En kompositörs och en textförfattares verksamhet är momspliktig. För det fall upphovsmannen upplåter eller överlåter rättigheter till de verk han skriver, t.ex. till STIM, och verksamheten i sig yrkesmässig enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, är skattesatsen 6 %. Är det så att upphovsmannen även spelar in framföranden av sina verk och ger ut dem på skiva, är denna verksamhet likväl momspliktig och skattesatsen är även i sådant fall 6 % (personen som framför verket som spelas in kallas, med upphovsrättslagens terminologi, för utövande konstnär).

För det fall det förhåller sig så att ingen inspelning sker av den utövande konstnärens framförande sker, är dock inte verksamheten momspliktig. Detta gäller t.ex. då en artist spelar live. En musikers eller sångares gage vid ett framträdande är sålunda momsbefriad. I vissa fall kan dock gränsdragningsproblem uppkomma. Vid t.ex. en inspelning av en livekonsert för utgivning på skiva eller utsändning i radio eller tv, är t.ex. upplåtelsen som avser inspelningsrätten momspliktig, medan själva liveframträdandet inte är momspliktigt.

Gällande avdragsrätten för ingående moms, så är inte den moms som hänför sig till icke-momspliktig verksamhet avdragsgill. Avdragsrätt för ingående moms tillkommer nämligen enligt mervärdesskattelagen endast den som bedriver verksamhet som medför skatteskyldighet och liveframträdanden är som sagt ingen skattepliktig verksamhet i momshänseende. Den ingående momsen är istället att behandla som en avdragsgill kostnad i verksamheten. Detta innebär att moms på busshyra, moms på hyra av utrustning, moms på inköp av instrument etc. i samband med en livespelning inte är avdragsgill. Är det däremot så att liveartisten även bedriver momspliktig verksamhet, dvs. även är aktiv som t.ex. kompositör, textförfattare eller studiomusiker, är dock den ingående momsen avseende dessa verksamheter avdraggill. Verksamhet som har både momspliktiga inslag och icke momspliktiga inslag brukar i momssammanhang kallas blandad verksamhet.

Reglerna om avdragsrätt för ingående moms i blandad verksamhet går i kort ut på följande. 1) Är en kostnad direkt hänförligt till den momspliktiga verksamheten, t.ex. en skivinspelning, är den ingående momsen helt avdragsgill (naturligtvis under förutsättning att de inte handlar om kostnader med avdragsförbud eller avdragsbegränsning, såsom representationskostnader). 2) Är en kostnad däremot direkt hänförligt till den icke momspliktiga verksamheten, dvs. liveframträdanden, är den ingående momsen inte avdragsgill. 3) I de fall de inte är möjligt att direkt hänföra en kostnad till någon av de olika verksamheterna skall den ingående momsen fördelas på respektive verksamhet efter skälig grund. I den omfattning en kostnad då hänför sig till den icke momspliktiga verksamheten är den ingående momsen icke avdragsgill i motsvarande mån och vise versa. En lämplig fördelningsgrund är t.ex. den andel konsertverksamheten (såväl avseende svenska och utländska gager) utgör av den totala verksamheten. Om t.ex. konsertverksamheten omsätter 200 000 kr/år och övrig verksamhet 400 000 kronor/år, bör fördelningsgrunden vara 33 % (icke avdragsgill)/66 % (avdragsgill). Vid t.ex. ett gitarrinköp för användning både vid konserter och inspelningar där den ingående momsen är 1 000 kronor är sålunda 333 kronor av momsen icke avdragsgill och 666 kronor av momsen avdragsgill. Vid slutet av ett räkenskapsår måste man sedan anpassa sin fördelningsgrund efter det verkliga utfallet. Skulle det t.ex. visa sig att omsättningen som belöpt på konsertverksamheten varit mindre eller större i förhållande till övrig verksamhet, får rättelse göras.

Oberservera att det för gemensamma inköp även finns en användningsregel och en verksamhetsregel. Användningsregeln innebär att fullt avdrag får göras för en anskaffning som till mer än 95 % skall användas i den momspliktiga verksamheten. Verksamhetsregeln innebär att om den momsfria andelen av omsättningen inte uppgår till mer än 5 % av den totala omsättningen, får fullt avdrag göras för ingående moms som inte överstiger 1 000 kronor per anskaffning. Sålunda, med hänvisning till föregående exempel, är det så att man som musiker beräknar att använda en gitarr i ytterst begränsad omfattning vad gäller liveverksamhet har man rätt till avdrag av hela momsbeloppet, dvs. 1 000 kronor.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar