i Familjejuridik

Regeringen har beslutat om en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Det är många som förr eller senare i livet drabbas av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd pga. ålder vilket gör det svårt för individen att sköta sin ekonomi och ta hand om sig själv. Även yngre personer kan hamna i en liknande situation, t.ex. efter en olycka. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten ger dig möjlighet att själv bestämma vem som ska besluta åt dig när du inte längre kan det. Det ger dig som individ förbättrade möjligheterna att själv planera din framtid och behålla kontrollen över frågor som kan vara av stor betydelse för dig.

Framtidsfullmakten blir giltigt först när du som fullmaktsgivare blir beslutsoförmögen. Det är fullmaktshavaren som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft. Detta gäller dock inte om fullmaktsgivaren i fullmakten bestämt att ikraftträdandet ska prövas av domstol, eller om fullmaktshavaren begär att domstolen ska pröva frågan.

Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren som även har rätt att utse en särskild granskare som ska ha rätt att begära redovisning av fullmaktshavaren. Denna rätt tillkommer även överförmyndaren för den händelse fullmaktshavaren exempelvis missbrukar sitt förtroende.

Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och fullmaktsgivaren ska skriva under i närvaro av två vittnen vilka även ska bekräfta handlingen med sina underskrifter. Av framtidsfullmakten ska följande framgå;

  1. Att det är en fråga om en framtidsfullmakt.
  2. Vilken eller vilka som är fullmaktshavare.
  3. Vilka angelägenheter fullmakten omfattar.
  4. Vilka övriga villkor som gäller.

I samband med förslaget om framtidsfullmakt föreslår även regeringen regler om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när denne inte längre kan ha hand om sin ekonomi. Reglerna om anhörigas behörighet är ett komplement till framtidsfullmakten och har till avsikt att fånga upp behovet av hjälp för den som inte tidigare har beslutat om hur dennes angelägenheter ska skötas vid beslutsoförmögenhet.

Den nya lagen om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar