i Familjejuridik

Min uppfattning är att många föräldrar som har separerat har svårt att skilja på begreppen ”ensam vårdnad” och ”gemensam vårdnad” och barnens boende.

En hel del föräldrar uppger vid vårt inledande möte i anledning av separation, att de önskar ha ensam vårdnad om barnen. Detta motiverar de med att barnen är så små att de inte kan bo varannan vecka hos respektive förälder. De utgår ifrån att gemensam vårdnad automatiskt innebär att barnen skall bo växelvis en vecka i taget hos respektive förälder. I anledning av detta får jag klargöra förhållandena kring vårdnad och boende i korthet nedan.

Den juridiska vårdnaden om ett barn har egentligen ingenting direkt att göra med hur barnen skall vistas hos respektive förälder.

Det vanliga är att föräldrar efter separation har fortsatt juridisk gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att båda föräldrar skall vara med och fatta beslut kring barnen. Detta skall ske gemensamt. Det är främst vid större beslut där detta aktualiseras, såsom beslut om var barnen skall gå i dagis/skola, underskrift på införskaffande av passhandlingar, överenskommelse om flytt.

Att ha juridisk gemensam vårdnad innebär dock ej att barnen automatiskt skall bo lika mycket hos båda föräldrar.

Vid gemensam vårdnad kan föräldrar avtala om, eller få domstolsbeslut på, hur barnen skall bo. Det kan vara så att barnet bor varannan vecka hos respektive förälder, d v s att barnet är fast bosatt hos båda föräldrar. Det kan också vara så att barnet bor stadigvarande hos en förälder och har ett umgänge under vissa längre eller kortare perioder, dagar eller ibland under vissa timmar med den andre föräldern.

I fall där det föreligger djupa samarbetsproblem mellan föräldrar, alternativt där våld mellan föräldrarna förekommit eller i fall där en förälder är olämplig som vårdnadshavare (t e x p g a missbruksproblematik) kan ensam vårdnad för den andra föräldern anses vara bäst för barnet.

Den förälder som har ensam vårdnad kan ensam fatta beslut i alla angelägenheter som rör barnet utan att inhämta godkännande från den andre föräldern.

Om en förälder har ensam vårdnad om barnet är det vanligen inte möjligt med växelvis boende. Då är boendet hos vårdnadshavaren och den andre föräldern är umgängesförälder. Umgänget avtalas om i avtal som godkännes av socialnämnden eller meddelas i dom.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar