Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad

Postat av: Johan Lindgren 2018-01-16

Att ansöka om ensam vårdnad är ofta ett svårt beslut. Därför krävs det att du biträds av en advokat specialiserad på familjerätt som kan ge dig kvalificerad juridisk rådgivning. Vi på Advokatfirman INTER hjälper dagligen privatpersoner i vårdnadstvister i Stockholm och hela Sverige. Vill du ha en specialist? Välj INTER.

Vad krävs för att få ensam vårdnad?

Om föräldrar inte kan samarbeta och kommunicera på ett sätt som tillförsäkrar barnet alla de rättigheter som barnet har enligt föräldrabalken kan den gemensamma vårdnaden upplösas. Om föräldrar är överens kan ni be om hjälp hos familjerätten. Om ni inte är överens kan tingsrätten fatta beslut i frågan och då behöver du hjälp av en advokat inom familjerätt. Min erfarenhet är att det ofta krävs att det i domstolen kan visas på att någon konkret åtgärd avseende barnet hindrats på grund av föräldrarnas gemensamma vårdnad eller att konflikten mellan föräldrarna är omfattande och påverkar barnet. Kraven på samarbete och kommunikation för gemensam vårdnad har dock minskats de senare åren och lagstiftningen håller på att ändras eftersom vårdnadstvisterna har ökat. Det är barnets bästa som ska vara avgörande vid domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vi på Advokatfirman INTER har lång erfarenhet och specialkompetens inom vårdnadstvister, barns boende och umgänge med barn. Vi använder lagstiftning, praxis och litteratur för att övertyga domstolen.

Interimistiskt beslut / tillfälliga beslut om att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad?

Tingsrätten kan fatta interimistiska beslut (tillfälligt/tillsvidare) om vårdnaden, barnets boende och umgänge. Om det är brådskande åtgärder som krävs kan domstolen fatta beslut som gäller till dess att annat beslut fattats, t.ex. till dess att målet avslutas genom dom. Ofta uppkommer fråga om barnets skola, folkbokföring eller sjukvård. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Om hot eller våld förekommit mellan föräldrarna finns även skäl för att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad. Vi på Advokatfirman INTER hjälper dig att ansöka om interimistiska beslut för att skyndsamt få en lösning.

Vad är barnets bästa i en vårdnadstvist?

Barnets bästa skall vara avgörande för domstolens alla beslut om vårdnad, boende och umgänge står det i föräldrabalken. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Det är föräldrabalken (FB) som förklarar de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare har och vårdnadsansvaret syftar till att skydda barnets rätt till goda uppväxtförhållanden. Vårdnadshavarna ansvarar sålunda enligt lag bl.a. för barnets personliga angelägenheter och ska ombesörja att barnets grundläggande rättigheter enligt föräldrabalken blir tillgodosedda. Följaktligen ansvarar vårdnadshavaren för att barnets behov av trygghet, omvårdnad och god uppfostran blir tillfredsställda. I omvårdnadsskyldigheten ligger exempelvis att barnet ska skyddas från sjukdomar och skador. Följaktligen ska vårdnadshavaren, när behov uppstår, ombesörja att barnet erhåller nödvändig sjukvård. Vidare har vårdnadshavarna ansvar för att barnet får den behövliga tillsyn som krävs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. I syfte att hindra att barnet förorsakar skador svarar vårdnadshavarna för att erforderlig uppsikt iakttas eller för att andra adekvata åtgärder vidtas. Som vårdnadshavare har du därför även en insynsrätt i barnets angelägenheter och kan begära ut information om barnet hos t.ex. skola, sjukvård och socialtjänst. Dessutom ska vårdnadshavarna se till att barnet får tillfredställande utbildning och försörjning. Det är vårdnadshavarna som fattar beslut om exempelvis ansökan om pass, val av skola, folkbokföring och ingripande sjukvård såsom operationer. Om föräldrarna inte tillsammans kan lösa sådana frågor kan tingsrätten ändra på vårdnaden.

Vill du ha hjälp i en vårdnadstvist eller veta mer är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.lindgren@inter.se. Vi har kontor centralt i Stockholm och i Barkarby men arbetar över hela Sverige.

Johan Lindgren
Advokat Master of Laws

johan.lindgren@inter.se


PUBLICERADE ARTIKLAR

Custody disputes – How to apply for sole custody in Sweden (vårdnadstvist)

2019.08.23

Applying for sole custody is often a hard decision to make. Therefore, it is advised to seek qualified Läs mer...

Our name is our mission

2019.08.22

The essence of law is to solve disputes between parties, to guide between right and wrong, between black Läs mer...

We do believe in INTERaction

2019.08.21

INTER provides insight. At INTER, interaction with the outside world is a given. We read, attend seminars, comment Läs mer...

Köprättsliga garantier

2019.07.11

Som advokat får jag tillfällen att diskutera garantier med entreprenörer. Jag har då upptäckt att begreppet garanti ges Läs mer...

Behovet av testamente

2019.06.28

I dag är det allt vanligare att även yngre människor funderar över och frågar sig om de har Läs mer...

Avtalspart i konkurs

2019.06.26

Vid en konkurs beslutar tingsrätten om att en advokat ska erhålla uppdraget som konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag går i Läs mer...

Passivitet vid avtalsbekräftelse

2019.06.24

Det är vanligt vid försäljning att en part bekräftar uppgörelsen med en orderbekräftelse eller annan liknande avtalsbekräftelse. Om Läs mer...

Vilka faktorer avgör en tvist i domstol?

2019.04.26

För det fall en part förlorar en tvist vid domstol kan de ekonomiska konsekvenserna bli kännbara. Innan beslut Läs mer...


KATEGORIER