Var ska barnen bo vid separation eller skilsmässa?

Postat av: Johan Lindgren 2019-10-15

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om hur barnen ska bo efter separationen. De flesta föräldrarna önskar att barnen ska påverkas så lite som möjligt och att barnen ska ha en god kontakt med båda föräldrarna. Det är ni föräldrar som tillsammans bestämmer hur barnen ska bo men kan ni inte komma överens kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller familjerätten för rådgivning redan innan en separation för att få juridiska råd.

Växelvis boende
Om ni föräldrar är överens kan barnen bo växelvis, det betyder 50 % hos vardera föräldern. Barnen kan t.ex. bo vecka – vecka eller kortare intervaller. Växelvis boende förutsätter generellt ett särskilt gott samarbete mellan föräldrarna och att man bor relativt nära varandra. Växelvis boende är ofta om en bra lösning om båda föräldrarna är välfungerande och om föräldrarna kan samarbeta. Genom växelvis boende tillförsäkras nämligen barnen en lika nära och god kontakt med båda föräldrarna, släkt och andra viktiga personer på båda sidor. Växelvis boende brukar emellertid inte barnpsykologiskt rekommenderas för de allra minsta barnen, med hänsyn till en trygg anknytningsprocess.

Boendeförälder och umgängesförälder
Den förälder som har barnet boende hos sig mest, kallas boendeförälder. Den förälder som har barnet mindre är umgängesförälder. Enligt lag ska barnet vara folkbokfört där barnet tillbringar största delen av sin dygnsvila. Folkbokföringen är dock inte avgörande.

Umgängesrätt – barnet har rätt till umgänge
Barnet, inte föräldern, har enligt lag rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, så länge det kan ske på ett tryggt sätt. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, så långt möjligt, tillgodoses.

Olämplig förälder
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta framgår av föräldrabalken. Om en förälder visar sig olämplig att träffa barnet, t.ex. på grund av missbruk eller våld behöver inget umgänge ske.

Tingsrätten kan besluta om vårdnad, boende och umgänge
Om föräldrarna inte kan komma överens kan en förälder gå till tingsrätten och begära beslut. Du bör härvid företrädas av en advokat med specialisering inom familjerätt och barnrätt. Barnets bästa ska vara avgörande för domstolens alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, står det i föräldrabalken. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa kontra barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall också tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.

Kontinuitetsprincipen
Barn mår ofta bäst av förutsägbarhet och kontinuitet. Det är därför en bra utgångspunkt att försöka skapa så få separationer som möjligt i förhållande till exempelvis förskola, skola, aktiviteter m.m. eftersom barnen redan kommer att utsättas för en separation mellan förädlarna. Detta brukar inom barnrätt kallas för kontinuitetsprincipen.

Familjerätten
Familjerätten är en del av kommunen. Vid Familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten erbjuder även samarbetssamtal, vilka är kostnadsfria. Här kan föräldrar på frivillig väg komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och hitta former för att kunna samarbeta kring barnen. I samarbetssamtalen kan föräldrar också få hjälp med att träffa avtal om barnen. I Stockholm kontaktar du Familjerätten, genom respektive stadsdelsnämnd. Se länk: Familjerätten Stockholm.

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad – vårdnadstvist
Läs gärna mer om vårdnadstvister här. Se länk: Vårdnadstvist Advokat.

Kontakta en Advokat specialiserad på vårdnad, boende och umgänge
Som familjerättsadvokat hjälper jag dig gärna i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Jag ger dagligen råd i frågor om barnrätt och skriver ofta avtal mellan föräldrar för att i möjligaste mån minska konflikten. Om parterna inte kan komma överens hjälper jag dig som ombud genom domstolsprocessen. Hos Advokatfirman INTER är du trygg och får hjälp av specialister.


PUBLICERADE ARTIKLAR

Sambo – separation, samboavtal och bodelning

2020.02.16

Vad innebär det juridiskt att bli sambo och vad sker ekonomiskt när samboförhållandet upphör? Advokat Johan Lindgren förklarar Läs mer...

Fel i köp av fastighet

2020.02.10

I 4 kapitlet jordabalken regleras köp av fastighet. De huvudsakliga fel som kan uppstå vid sådant köp är Läs mer...

Hyresavtalets form

2020.02.07

Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska Läs mer...

Hur man ansöker om skilsmässa. Frågor och svar om äktenskapsskillnad. 

2020.01.22

Advokat Johan Lindgren ger en kortfattad information om hur man ensam eller gemensamt ansöker om skilsmässa och svarar Läs mer...

Att göra skillnad

2020.01.03

INTER:s jurister har mycket gemensamt. Det mest dominerande är att alla vill känna att vi gör skillnad för våra Läs mer...

Team INTER

2020.01.03

Vi på INTER är ett team där alla uppskattas och respekteras. Tillsammans företräder vi våra klienters intressen. Våra Läs mer...

INTER rådgivare till Hylast vid försäljning av verkstadsrörelse

2019.11.29

Hylast är en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon. Advokatfirman INTER har biträtt Hylast vid försäljning Läs mer...

Nya delägare i Advokatfirman INTER

2019.10.16

Advokaterna Johan Lindgren och Pontus Meilink har gått in som nya delägare i Advokatfirman INTER sedan den 1 Läs mer...


KATEGORIER