i Okategoriserade

I takt med att allt fler par lever som sambor uppkommer också allt oftare frågan om och hur man ska upprätta ett s.k. samboavtal. Ett samboavtal är, något förenklat, motsvarigheten till ett äktenskapsförord, men upprättat mellan två sambor eller blivande sambor. Genom ett samboavtal kan två sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske vid en eventuell separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ibland rör det sig om att den ena eller båda personerna har tillhörigheter som de vill behålla efter en eventuell separation. I andra fall kan frågan om samboavtal bli aktuell på grund av att den ena sambon har betalat exempelvis handpenningen på en bostad och att denna vid en eventuell upplösning av samboförhållandet vill få tillbaka samma belopp. I en sådan situation finns en del saker att tänka på.

Vid ett äktenskaps upplösning ska det göras en bodelning. Vid upplösningen av ett samboförhållande (på annat sätt än att personerna gifter sig) ska det endast göras en bodelning av sambornas gemensamma egendom om någon av dem begär detta (8 § sambolagen).

Sambors gemensamma egendom, s.k. samboegendom, är sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta betyder att även om en lägenhet har köpts av endast en av samborna men i syfte att båda ska bo i den, utgör lägenheten samboegendom och ska följaktligen ingå i en eventuell bodelning.

En inte ovanlig situation är att en av de blivande samborna ”har med sig” en summa pengar från en tidigare försäljning och att samborna därutöver tar ett gemensamt lån för resten av köpeskillingen. Samborna kan då ha en önskan om att personen som har betalat mer ska kompenseras i händelse av att samboförhållandet upphör. Ibland ser man förslag på avtal där exempelvis följande formulering finns med:

”Vid vårt samboförhållandes eventuella upplösning ska X först få tillbaka de 500 000 kr som han har betalat som handpenning vid köpet av vår gemensamma bostad. Därefter ska övrig samboegendom delas lika mellan oss.”

Ett sådant avtal är ogiltigt. Ett avtal med en liknande formulering anses vara ett avtal om hur en framtida bodelning ska gå till, vilket enligt 10 § samboalgen endast är tillåtet ”inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet”. Ett dylikt avtal kallas för ett föravtal och kan, såsom lagtexten anger, endast upprättas inför ett omedelbart upphörande av samboförhållandet.

Genom ett samboavtal kan man endast avtala om att bodelning alls inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, inte om hur en framtida bodelning ska gå till. Vad samborna eller de blivande samborna i stället kan göra i en dylik situation är att upprätta en revers eller ett skuldebrev vari den ena parten förbinder sig att utge ett belopp motsvarande det som den andra har bidragit med. Vanligt är att reversen eller skuldebrevet förfaller till betalning i samband med samboförhållandets upphörande. Den andra parten får då tillbaka de pengar han eller hon har betalat och resterande tillgångar kan delas lika eller på det sätt som samborna önskar.

Ovanstående kan vara bra att känna till då två sambor – eller i värsta fall bara den ena – i annat fall kan leva i tron att de har ett giltigt bodelningsavtal när så i själva verket inte är fallet.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar