När Socialtjänsten tar ditt barn

Postat av: Johan Lindgren 2018-04-25

Socialtjänsten har möjlighet att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till 19 års ålder enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning i förvaltningsrätten.

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden, som är det politiska organet över socialtjänsten, kan inledningsvis omedelbart tvångsomhänderta den unge under ca 14 dagar innan förvaltningsrätten efter underställning beslutar om den omedelbara tvångsvården ska bestå eller inte. Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård med stöd av LVU. Därefter tar det ofta ett par veckor innan domstolen beslutar om socialtjänstens ansökan om vård beviljas eller avslås. Målen ska hanteras skyndsamt. För barn skrivna i Stockholms kommun är det förvaltningsrätten i Stockholm som dömer i frågor om LVU. Vi på Advokatfirman INTER hjälper dock familjer och barn över hela Sverige.

Vad krävs för LVU?

LVU är en tvångslagstiftning, varför det första grundläggande kravet för att LVU ska aktualiseras är att socialtjänstens planerade vård för barnet eller den unge inte kan genomföras på frivillig väg. Därtill krävs att det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av den unges hemmiljö (2 § LVU) eller egna beteende (3 § LVU). Av lagen framgår nämligen att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Brister i omsorgen

Vad som är bäst för den unge ska vara avgörande vid beslut enligt lagen. Som nämndes ska vård enligt 2 § beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Under uttrycket ”brister i omsorgen” faller, enligt förarbetena till LVU (prop. 1989/90:28 s. 65), situationer där barnet utsätts för vanvård. Det kan vara fråga om att den materiella omsorgen om barnet brister allvarligt så att barnets hälsa äventyras eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes ålder. Även fall av känslomässig eller psykisk försummelse omfattas av uttrycket ”brister i omsorgen”. Med detta avses fall där barnets känslomässiga eller psykiska behov allvarligt eftersätts, vilket i sin tur kan bero på missbruk eller psykisk störning hos någon av föräldrarna.

Rätt att önska kostnadsfri advokat – tips till föräldrar

När ditt barn blir tvångsomhändertaget har du som förälder rätt till en kostnadsfri advokat eller jurist som biträder dig i målet. Ditt barn får även ett eget biträde. Advokatens arvode bekostas av staten. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat och det är viktigt att du tidigt i processen meddelar socialtjänsten eller förvaltningsrätten ditt önskemål. Välj en advokat som är specialiserad på LVU, annars utses en jurist utan föregående kompetensprövning. Vänd dig till Advokatfirman INTER.

Välj en advokat specialiserad på LVU

Jag ser ofta bristfälliga utredningar från socialtjänsten och exempelvis påståenden om våld i hemmet, brister i omsorgen eller påståenden om psykisk problematik hos föräldrarna utan tillräckliga belägg. Det är allvarliga påståenden från socialtjänstens sida som inte sällan saknar grund eller tillräcklig utredning. Inför domstolsförhandlingen är det därför viktigt att du går igenom socialtjänstens ansökan om vård grundligt med din advokat för att kunna motbevisa omständigheter som du anser vara felaktiga. Det är även viktigt att du funderar på vilken motbevisning som kan finnas till stöd för din talan. Det kan t.ex. vara journaler från hälso- och sjukvården, intyg från skola och vittnen m.m. Advokaterna på Advokatfirman INTER ger dig rätt råd.

Socialtjänsten gör en utredning, en ansökan, som inlämnas till förvaltningsrätten inom fyra veckor från att barnet tvångsomhändertagits. Under dessa fyra veckor kommer socialtjänsten att utreda förhållandena i hemmet och inhämta information från föräldrar, skola och andra viktiga aktörer. Det är därför viktigt att du överväger vad för information som du vill lämna till socialtjänsten eftersom allt dokumenteras. Det är likaså av vikt att du som förälder noggrant överväger om inte föreslagen vård, upprättad i en vårdplan, istället kan genomföras med ditt samtycke för att sålunda undvika tvång och LVU. Dessa frågor är du varmt välkommen att diskutera med oss på Advokatfirman INTER


PUBLICERADE ARTIKLAR

Nya delägare i Advokatfirman INTER

2019.10.16

Advokaterna Johan Lindgren och Pontus Meilink har gått in som nya delägare i Advokatfirman INTER sedan den 1 Läs mer...

Var ska barnen bo vid separation eller skilsmässa?

2019.10.15

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om hur barnen ska bo efter separationen. De flesta föräldrarna önskar att Läs mer...

Utgångspunkterna för uppsägning av lokalhyresgäst

2019.10.07

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för att säga upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst Läs mer...

Custody disputes – How to apply for sole custody in Sweden (vårdnadstvist)

2019.08.23

Applying for sole custody is often a hard decision to make. Therefore, it is advised to seek qualified Läs mer...

Our name is our mission

2019.08.22

The essence of law is to solve disputes between parties, to guide between right and wrong, between black Läs mer...

We do believe in INTERaction

2019.08.21

INTER provides insight. At INTER, interaction with the outside world is a given. We read, attend seminars, comment Läs mer...

Köprättsliga garantier

2019.07.11

Som advokat får jag tillfällen att diskutera garantier med entreprenörer. Jag har då upptäckt att begreppet garanti ges Läs mer...

Behovet av testamente

2019.06.28

I dag är det allt vanligare att även yngre människor funderar över och frågar sig om de har Läs mer...


KATEGORIER