i Okategoriserade

Jag har i flera nummer av Hästmagazinet berört frågan om vad som krävs för att ha rätt till ersättning av ett försäkringsbolag vid skada på häst. I ett avgörande som kom nu under sommaren har domstolarna inte ansett att den försäkrade hade uppfyllt beviskravet för att ha rätt till ersättning ur försäkringen. För att bedöma om försäkringsfall föreligger måsta man ta ställning om skadan omfattas av försäkringsvillkoren eller inte. Ofta innehåller försäkringsvillkoren flera undantag som begränsar försäkringsbolagets ansvar. Vid en tvist har en domstol att bedöma om skadan är sådan att det inträffat ett försäkringsfall. Det är den försäkrade som har bevisbördan för förekomsten av försäkringsfallet. Beviskravet är emellertid inte ställt lika högt som det allmänna beviskravet i tvistemål. Det är tillräckligt att den försäkrade kan visa att det vid en helhetsbedömning av omständigheterna framstår som ”klart mera sannolikt” att ett försäkringsfall inträffat än att så inte är förhållandet. En lovande travhäst – Princess Space – slog svenskt rekord redan som fyraåring och ägarna planerade att låta henne deltaga i internationella sammanhang. Vid första start kollapsade travhästen helt oväntat. Hästen hade inte tidigare visat tecken eller symptom på att inte vara frisk. Vid en veterinärundersökning konstaterades att hästen hade drabbats av polycytemi som väsentligen berodde på hjärtfel och/eller lunginflammation, lungsjukdom eller bronkit. Travhästen var försäkrad upp till 300.000 kronor. I försäkringsvillkoren anges att ersättning utgår då hästen i fråga – trots adekvat veterinärbehandling – varaktigt förlorat sin användbarhet som trav- eller galopphäst till följd av bland annat lunginflammation och kroniskt hjärtfel. Bolaget som ägde stoet yrkade att försäkringsbolaget skulle förpliktas att utge försäkringsersättningen. Försäkringsbolaget bestred kravet och hävdade att orsaken till kollapsen inte var kroniskt hjärtfel, lunginflammation eller något annat som omfattas av villkoren. Den helt överskuggande frågan i målet var därmed om Princess Spaces hade förlorat sin användbarhet som travhäst till följd av någon sjukdom som omfattades av försäkringsvillkoren. Utifrån den bevisregel som gäller i dessa mål hade domstolarna sålunda att ta ställning till om det framstod som ”klart mer sannolikt” att travhästen hade lunginflammation eller kroniskt hjärtfel och att detta hade orsakat hästen polycytemi, än att så inte var fallet. Vid en bedömning av den undersökande veterinärens uppgifter ansåg tingsrätten att dessa inte gav stöd för påståendet att Princess Spaces hade lunginflammation eller kroniskt hjärtfel. Veterinärens uppgifter bedömdes inte ens i sig vara tillräckliga för en slutsats om att travhästen hade polycytemi orsakad av lunginflammation eller kroniskt hjärtfel. Tingsrätten ogillade därför försäkringstagarens talan. Försäkringstagaren överklagade men hovrätten delade tingsrättens bedömning och fastställde tingsrättens dom.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar