AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


Är en vitesklausul en exklusiv reglering av ersättningsskyldigheten?

2016.01.18 av Andreas Hagen

En vitesklausul är en bestämmelse i ett avtal som anger att ett på förhand bestämt belopp ska betalas vid ett kontraktsbrott. En vitesklausul har ofta flera fördelar. Vitesklausulen ger ett förbestämt besked om vad som blir påföljden vid ett kontraktsbrott. Parterna får sålunda redan från början klart för sig vad ett kontraktsbrott medför. Vitet utgör Läs mer…

CISG och köplagen – tillämplighet och vissa skillnader

2015.10.29 av Andreas Hagen

Internationella köplagen eller United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods har ratificerats av Sverige och ett stort antal andra stater. Konventionen utgör resultatet av det arbete som bedrevs av UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) under åren 1969-1978 med att utforma en ny konvention om internationella köp. Konventionen benämns Läs mer…

Franchiseavtalet som avtalstyp

2015.07.09 av Andreas Hagen

Som advokat arbetar jag regelbundet med frågor som rör franchise. I mitt dagliga arbete företräder jag framförallt franchisegivare och är behjälplig med utformning av franchiseavtal och därtill knutna bestämmelser. I denna artikel ska jag beröra några frågor som är karaktäristiska för franchiseavtalet som avtalstyp. Enhetliga avtal Franchising är ett distributionssystem som används för att marknadsföra Läs mer…

Köprättsliga garantier

2015.04.05 av Andreas Hagen

Som advokat får jag tillfällen att diskutera garantier med entreprenörer. Jag har då upptäckt att begreppet garanti ges olika innebörd beroende på vem man talar med. Det finns därför anledning att beröra garantifrågan i en artikel. Den enklaste formen av garanti är en utfästelse om att exempelvis ett föremål är gjort för hand, tillverkat av Läs mer…

Köparens checklista vid köpeavtal

2014.09.12 av Andreas Hagen

Nedan följer ett antal punkter som köparen bör tänka på i samband med genomgång eller upprättande av avtal om köp av lös egendom (vara). A. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER I AVTALET 1.1 Parter Vem är din part i avtalet? Finns partens organisationsnummer angivet? 1.2 Avtalsobjektet Vad skall levereras enligt avtalet? Finns det någon beskrivning av produkten? Är Läs mer…

Godtrosförvärv av lös egendom

2014.07.24 av Andreas Hagen

Vid en försäljning har säljaren ett ansvar för att egendomen är i avtalat skick eller i övrigt motsvarar vad köparen med fog har anledning att anta. Det är inte bara faktiska fel som kan föreligga vid köpet, dvs avvikelser som hänför sig till egendomens fysiska beskaffenhet. Egendomen kan även vara behäftad med vad vi jurister Läs mer…

Skydd av affärsidéer och koncept

2012.09.17 av Andreas Hagen

En fråga som ofta dyker upp är hur man skyddar affärsidéer och koncept. För många kan det kanske tyckas självklart att en idé eller ett koncept borde vara skyddat, men idéer är sällan skyddade av lagen. Det enda egentliga idéskyddet är patent. Till skillnad från vad många tror skyddar dock patenträtten inte alla typer av Läs mer…

Rättsligt fel vid köp av travhästar

2012.04.24 av Andreas Hagen

Ett konkursbo sålde den 26 juni 2006 genom konkursförvaltaren två travhästar till ett engelskt bolag (”LTD”). Ett köpeavtal upprättades och undertecknades samma dag. Vid tidpunkten för överlåtelsen stod hästarna enligt köpeavtalet uppställda hos Stig H Johansson på uppdrag av konkursboet. Enligt ett avtal daterat den 31 december 2005 överlät konkursbolaget hästarna till ett investmentbolag (”Investmentbolaget”). Läs mer…

2 av 3