i Okategoriserade

En advokat från Bohuslän (Bohuslänsadvokaten) var ombud i ett tvistemål för en man från Tyskland. Tysken var kärande mot ett industriföretag och två män. Svarandena gjorde bl a gällande inför tingsrätten att en förlikning hade träffats mellan parterna. De påstod att deras ombud skulle ha fått förlikningen bekräftad av kärandens ombud, Bohuslänsadvokaten, vid ett telefonsamtal i juni 1994. Tyskens talan ogillades såväl i tingsrätten som i hovrätten trots att tysken bestred att han ingått någon förlikning. Först vid huvudförhandlingen i tingsrätten åberopade Bohuslänsadvokaten som motbevisning förhör med sig själv. Den bevisningen avvisades av tingsrätten såsom för sent inkommen. Både tingsrätten och hovrätten ansåg det styrkt att förlikning faktiskt ingåtts.

Den förlorande tysken krävde därvid sin före detta advokat, Bohuslänsadvokaten, på 1,2 miljoner kronor i skadestånd. Grunden för talan var att Bohuslänsadvokaten varit försumlig i sitt uppdrag då han som bevisning inte åberopat förhör med sig själv. Hans försumlighet hade medfört att tysken inte fått framgång med sin talan i tvisten mot industriföretaget och de två männen.

Tingsrätten var av uppfattning att ett förhör med Bohuslänsadvokaten troligen hade ökat sannolikheten för att tysken skulle ha nått framgång. Dock ansåg tingsrätten att det inte var visat att Bohuslänsadvokatens underlåtenhet varit en tillräcklig eller nödvändig betingelse för uppkommen skada. Tingsrätten fann sålunda att tysken inte i tillräckligt hög grad gjort sannolikt att han skulle ha vunnit.

Hovrätten gick helt på tyskens linje och förpliktade Bohuslänsadvokaten att betala skadestånd till tysken. Hovrätten fäste uppmärksamheten på att vittnesförhöret med svarandenas advokat var entydigt och inte lämnade något utrymme för annan bedömning än att förlikning hade träffats. Bohuslänsadvokaten skulle därför enligt hovrätten ha vittnat under ed om att förlikning inte hade ingåtts. För det fall Bohuslänsadvokaten hade vittnat hade det knappast enligt hovrätten kunnat råda något tvivel om att domstolarna skulle ha gjort bedömningen att existensen av den omstridda förlikningen inte hade påvisats. Då skulle tysken ha vunnit målet. När vittnesförhör med svarandenas advokat hade åberopats, borde också Bohuslänsadvokaten ha åberopat ett vittnesförhör med sig själv. Genom att Bohuslänsadvokaten inte i god tid före huvudförhandlingen åberopade sig själv som vittne får han anses vara så försumlig att han ådragit sig skadeståndsskyldighet, menar hovrätten.

Ombud för tysken mot Bohuslänsadvokaten var advokaten Michael Berg på Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar