Ensam eller gemensam vårdnad

Postat av: Johan Lindgren 2020-06-04

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska utöva ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens kan tingsrätten besluta i frågan efter ansökan.

 

Gemensam vårdnad – vilka beslut måste fattas av vårdnadshavarna?

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut i frågor om barnet. De allra flesta beslut om våra barn handlar emellertid endast om barnets vardagliga rutiner, vilket inte kräver vårdnadshavarens beslut. Dessa rutinmässiga beslut ingår i vad som juridiskt benämns för den dagliga omsorgen. I den dagliga omsorgen ingår bl.a. beslut om barnets kläder, mat, aktiviteter, kortare resor, tandvård m.m. Beslut som emellertid behöver fattas av vårdnadshavarna kallas för vårdnadsbeslut och handlar om mer ingripande frågor om barnets person och vård. Inte sällan handlar det om beslut i förhållande till myndigheter. Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna tillsammans sörja för dessa rättigheter. Exempel på frågor som kräver vårdnadshavares beslut är bl.a. skolval, folkbokföring, pass, ingripande hälso- och sjukvård, namn och namnbyte.

 

Samarbete och kommunikation krävs för gemensam vårdnad

Om föräldrar kan komma överens i vårdnadsfrågor och har ett tillräckligt gott samarbete samt en fungerande kommunikation angående barnet, är ofta gemensam vårdnad en god lösning för barnet. Förutom beslutanderätt får nämligen en vårdnadshavare även rätt till insyn, sålunda rätt till information om barnet hos bl.a. skola och myndigheter. Om föräldrar inte kan komma överens, djupa konflikter råder eller om en förälder är olämplig exempelvis på grund av hot, våld, missbruk, brister i omsorgen eller dylikt bör föräldrarna inte utöva en gemensam vårdnad. Barnets bästa ska alltid vara avgörande står det i föräldrabalken – inte föräldrarnas bästa. Den förälder som är mest lämpad att sörja för barnets behov bör istället erhålla ensam vårdnad. Om föräldrarna inte är överens kan en förälder ansöka om beslut om ensam vårdnad vid tingsrätten genom en stämningsansökan. Därmed inleds en vårdnadstvist. Då bör man ta hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadsfrågor.

 

Att ansöka om ensam vårdnad

Du är varmt välkommen att kontakta mig för en inledande gratis juridisk rådgivning per telefon (+46(0)8 796 90 70). Läs även följande artiklar för mer information om bl.a. vårdnadstvist:

 

Familjerättsadvokaterna på INTER är specialister inom vårdnadstvister i Stockholm och arbetar över hela Sverige. Vi hjälper även dig angående barns boende och umgänge med barn, familjerätt, skilsmässa samt domstolsprocesser. Söker du bästa advokaten – vänd dig till INTER. Vi har självklart tystnadsplikt.

 

Johan Lindgren
Advokat och delägare/Master of Laws and Partner

johan.lindgren@inter.se


PUBLICERADE ARTIKLAR

Utgångspunkterna för uppsägning av lokalhyresgäst

2020.08.22

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för att säga upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst Läs mer...

LVU advokat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Visby, Västerås och Umeå

2020.08.22

När socialtjänsten tar ett barn med tvång har såväl föräldrarna (vårdnadshavarna) som barnet rätt till en advokat. Socialtjänsten Läs mer...

Statligt stöd vid hyresrabatt på lokalhyra

2020.06.04

Regeringen har med anledning av den pågående Corona pandemin beslutat att det ska vara möjligt för hyresvärdar att Läs mer...

Ensam eller gemensam vårdnad

2020.06.04

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska Läs mer...

Hyresvärdens svarsskyldighet vid överlåtelse

2020.04.03

Som huvudregel gäller att hyresgästen inte äger rätt att överlåta hyresrätten till en lokal utan hyresvärdens samtycke. Det Läs mer...

Överlåtelse av rörelse och lokal

2020.04.02

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste Läs mer...

Sambo – separation, samboavtal och bodelning

2020.02.16

Vad innebär det juridiskt att bli sambo och vad sker ekonomiskt när samboförhållandet upphör? Advokat Johan Lindgren förklarar Läs mer...

Fel i köp av fastighet

2020.02.10

I 4 kapitlet jordabalken regleras köp av fastighet. De huvudsakliga fel som kan uppstå vid sådant köp är Läs mer...


KATEGORIER